Hyppää sisältöön
Media

Indexjusteringar i sociala förmåner år 2013

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 24.10.2012 9.49
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde idag 24 oktober indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för år 2013. Med indexjusteringen försöker man bibehålla det faktiska värdet av de socialskyddsförmåner som utbetalas under en lång period.

Som lönekoefficient fastställdes 1,327. Jämfört med år 2012 stiger lönekoefficienten knappt 2,8 procent. Vid beräkning av pensionen justeras årsinkomsterna med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar löpa. Av lönekoefficienten är andelen ändring i lönenivå 80 procent och ändring i prisnivå 20 procent.

Arbetspensionsindexet är nästa år 2475, med andra ord stiger det ungefär 2,8 procent från nivån år 2012. De löpande arbetspensionerna justeras med arbetspensionsindexet. Då man beräknar arbetspensionsindexet är andelen ändring i lönenivån 20 procent och ändring i prisnivån 80%.

Det så kallade övergångstidsindextalet fastställdes till 2738. Ändringen medför en ökning på ungefär 2,8 procent jämfört med 2012. Övergångstidsindexet används då man beräknar vissa arbetspensioner som, enligt arbetspensionsreformen år 2005, fastställs enligt de gamla reglerna. 

Indexjusteringar höjer pensioner och flera andra förmåner

Justeringen av arbetspensionsindexet höjer samtliga socialskyddsförmåner som är bundet till detta från och med början av nästa år.

Förmåner som är bundna till arbetspensionsindexet är löpande förvärvs- och familjepensioner enligt arbetspensionslagarna för de privata sektorerna och pensionssystemen för staten och andra offentliga sektorer, pensioner enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst, generationsväxlingspensioner, avträdelsepensioner, avträdelsestöd och avträdelseersättningar, minimibeloppet av rehabiliteringspenning samt periodisk ersättning enligt statstjänstemannalagen. 

Även förmåner enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfall i militärtjänst, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om miljöskadeförsäkring är bundna till arbetspensionsindexet.

Lönekoefficienten används vid fastställandet av inkomstgränserna för sjuk-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen, specialvårdspenning och rehabiliteringspenning samt vid fastställandet av minibeloppet av stödet för närståendevård och arvodet enligt familjevårdarlagen. Den används också vid justeringen av de lönebeloppsgränser som reglerar graderingen av arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt i undantagsfall även vid fastställandet av den lön som utgör grund för arbetslöshetsdagpenningen.

Med lönekoefficienten höjs också den kalkylerade inkomsten enligt Lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier.

Indexjusteringarna ökar nästa år kostnaderna för förmåner inom den sociala tryggheten med ca 658,9 miljoner euro. Kommunernas andel av tilläggskostnaderna är 134 miljoner euro och statens 145,4 miljoner euro. Största delen av tilläggskostnaderna finansieras av pensionssystemet inom de privata sektorerna. 

Ytterligare uppgifter

regeringssekreterare Maritta Hirvi, tfn 0295 163 184, [email protected]På vår webbplats

Indexjusteringar i sociala förmåner och levnadskoefficient  

Sivun alkuun