Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen uudistamista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.4.2008 11.40
Tiedote -

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen jälkeenjääneisyyttä aiotaan korjata. Hallitus päätti istunnossaan torstaina 10. huhtikuuta esittää eduskunnalle, että asiakasmaksuja ja niiden tulorajoja tarkistetaan vastaamaan vuosien 2002-2006 kustannuskehitystä ja yleistä ansiotason nousua. Maksuja tarkistettiin viimeksi vuonna 2002. Mainitulla aikavälillä esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksi, jota maksujen indeksitarkistuksessa pääasiassa käytettäisiin, on noussut 16,6 prosenttia.

Esitys koskee muun muassa lasten päivähoidon maksuja ja tulorajoja, omaishoitajan vapaan ajalta perittävää hoitomaksua sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin arvoa ja sen perusteena olevia tulorajoja.

Mikäli eduskunta hyväksyy maksu-uudistuksen, on myöhemmin tarkoitus tehdä vastaavat muutokset valtioneuvoston asetuksella asiakasmaksuasetuksen (912/1992) mukaisiin terveydenhuollon maksuihin 1. elokuuta lukien. Suun terveydenhuollon osalta tehdään myös rakenteellisempia muutoksia. Näistä muutoksista tiedotetaan erikseen asian tullessa ajankohtaisemmaksi.

Uudistus perustuu pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan. Maksu-uudistusta esitti hallitukselle yksimielisesti sosiaalipoliittinen ministeriryhmä marraskuussa 2007 valtioneuvoston aiemmin tekemän kehyspäätöksen perusteella.

Maksut indeksiin, maksukatto ennallaan

Hallitus esittää päivähoitomaksujen sitomista sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksiin, jotta ne pysyisivät kustannuskehityksen tasolla jatkossa. Lisäksi päivähoitomaksujen perusteena olevat tulorajat ehdotetaan sidottaviksi yleiseen ansiotasoindeksiin, jotta tulorajat seuraavat jatkossa ansiotasokehitystä.

Nyt maksukattoa eli vuosittaisen omavastuun suuruutta ei uudistuksessa nostettaisi. Tämä helpottaa sosiaali- ja terveyspalveluja paljon käyttävien asemaa. Jatkossa maksukatto sidotaan kansaneläkeindeksiin.

Maksu-uudistuksen on tarkoitus astua voimaan 1. elokuuta 2008. Indeksitarkistukset tehtäisiin jatkossa joka toinen vuosi.

Perheen käsite vastaamaan paremmin perheen todellista kokoa

Päivähoitomaksujen perusteena olevaa perheen käsitettä muutetaan perheen todellista kokoa mahdollisimman hyvin vastaavaksi. Maksua määrättäessä perheen koossa otettaisiin huomioon perheen avio- tai avoliitossa elävät aikuiset ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Tällä hetkellä perhekoko on laskennallinen: päivähoitomaksun suuruutta laskettaessa otetaan käytännössä huomioon perheestä vain korkeintaan kaksi lasta, jotka sijoittuvat ikävälille 1 – 6 vuotta.

Nopeammin osa-aikahoidosta kokoaikaiseen päivähoitoon

Hallituksen esitykseen liittyy myöhemmin annettava päivähoitoasetuksen muutos, jolla mahdollistetaan lapsen osa-aikaisen päivähoitopaikan joustavampi kokopäiväistäminen vanhemman työllistymistapauksessa. Kun vanhempi saa työ- tai opiskelupaikan, hänen lapsensa osa-aikainen päivähoitopaikka olisi muutettavissa kokoaikaiseksi välittömästi, tarpeen vaatiessa jopa heti seuraavana päivänä. Tällä hetkellä kunnilla on kokopäiväisen hoidon järjestämiseen aikaa kaksi viikkoa.

Ratkaisulla perheitä ohjattaisiin myös käyttämään osapäivähoitoa kokopäivähoidon sijaan silloin, kun perheellä ei ole esimerkiksi vanhempien työstä tai opiskelusta johtuvaa tarvetta kokoaikaiseen hoitoon.

Vaikutusten arviointia

Asiakasmaksu-uudistuksen vaikutukset ovat moninaisia. Suurella osalla niistä kotitalouksista, jotka ovat keski- tai suurituloisia ja maksavat suurinta päivähoidon maksua, päivähoitomaksut nousisivat nykyisestä 200 eurosta 233 euroon kuukaudessa.

Toisaalta päivähoitomaksut kuitenkin monissa tapauksissa pienenisivät muun muassa maksun perusteena olevan perhekäsitteen muuttumisesta ja tulorajojen indeksitarkistuksesta johtuen. Hyötyjiä olisivat erityisesti monilapsiset perheet, yksinhuoltajaperheet ja parisuhteessa elävät pienituloiset perheet.

Lisätietoja:

Valtiosihteeri Ilkka Oksala, STM, p. 09-1607 165, GSM 050-3018590
Hallitusneuvos Anne Kumpula, STM, p. 09-1607 4113, GSM 050-545 0249

Esimerkkejä:

- Perhe, jossa 1 aikuinen + 2 lasta, yksi lapsi hoidossa, tulot 2400 euroa/kk, nykyisin maksu 160,20 euroa/kk ja uudistuksen jälkeen 98,20 euroa/kk. Päivähoitomaksua ei tule, jos tulot jäävät alle: nykyisin 1164 euroa/kk ja uudistuksen jälkeen 1578 euroa/kk (ks. kuvio liitteessä)
- Perhe, jossa 1 aikuinen + 3 lasta, yksi lapsi hoidossa, tulot 2800 euroa/kk, nykyisin maksu 195,90 euroa/kk ja uudistuksen jälkeen 94,10 euroa/kk. Päivähoitomaksua ei tule, jos tulot jäävät alle: nykyisin 1253 euroa/kk ja uudistuksen jälkeen 1875 euroa/kk (ks. kuvio liitteessä)

Sekä A että B kohdassa on oletettu, että muut lapset eivät ole päivähoidon valintaoikeuden piirissä (koululaisia tai lapsi, joista maksetaan vanhempainrahaa).

Sivun alkuun