Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2004-2007

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.12.2004 12.10
Tiedote -

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2004-2007 käynnistää ja kokoaa yhteen toimenpiteitä, joilla hallitus edistää naisten ja miesten tasa-arvoa. Tasa-arvon edistäminen kuuluu koko hallitukselle ja kaikki ministeriöt ovat tehneet tasa-arvo-ohjelmaa yhteistyössä. Tasa-arvo-ohjelma on laaja kokonaisuus: se sisältää 98 toimenpidettä, jotka liittyvät sekä naisten että miesten aseman parantamiseen. Valtioneuvosto teki 16. joulukuuta periaatepäätöksen tasa-arvo-ohjelmasta vuosille 2004 – 2007

Hallitus keskittyy konkreettisiin toimenpiteisiin: perhevapaalainsäädännön kehittämiseen, perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaamiseen, naisten määrän lisäämiseen päätöksenteossa, naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen, pitkäaikaistyöttömien miesten työllistymisen tukemiseen sekä naisten ja miesten välisten palkkaerojen pienentämiseen.

Tasa-arvo-ohjelman toteuttaminen edellyttää hallituksen ja koko valtionhallinnon sitoutumista tasa-arvon edistämiseen ja yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Tasa-arvon etenemiseen tarvitaan myös kansalaisten omia toimia: esimerkiksi sitä, että isät käyttävät oikeuksiaan perhevapaisiin ja saavat tukea siihen niin perheissä kuin työpaikoillakin.

Työn ja perheen yhteensovittamista tuetaan – samapalkkaisuutta edistetään

Työ- ja perheen yhteensovittaminen on haaste pienten lasten vanhemmille. Perhepolitiikkaa kehitetään niin, ettei perheen perustamista tarvitse siirtää taloudellisista tai työelämästä johtuvista syistä. Perhevapaalainsäädäntöä kehitetään tukemaan perhevapaiden tasaisempaa jakautumista. Ansiosidonnaisen päivärahan piiriin pääsyä helpotetaan ja vähimmäismääräistä vanhempainpäivärahaa korotetaan. Pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen helpottaa vanhempien työssäkäyntiä.

Määräaikaisten työsuhteiden vakinaistaminen on tärkeää, jotta pätkätöitä tekevät naiset ja miehet pääsevät vakinaisiin töihin. Sekä valtio että kunnat ovat laatineet ohjeet määräaikaisten työsuhteiden käytöstä. Tavoitteena on, että määräaikaisten palvelussuhteiden käyttö vähenee ja työntekijät palkataan pääasiassa vakituisiksi.

Pitkäaikaistyöttömien miesten työllistymistä tuetaan kehittämällä työvoimapoliittista koulutusta. Vaikka miesten osuus pitkäaikaistyöttömistä on naisia suurempi, he osallistuvat naisia harvemmin työvoimapoliittisiin toimiin.

Naisten ja miesten väliset perusteettomat palkkaerot pyritään poistamaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut kolmikantaisen työryhmän, jonka tehtävänä on rakentaa samapalkkaisuusohjelma ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Perheellisten naisten ja miesten asemaa työmarkkinoilla tuetaan myös tasaamalla työnantajalle aiheutuvia perhevapaakustannuksia. Vuosilomakustannuksista korvattavaa osuutta korotetaan merkittävästi vuoden 2005 alusta ja tasaamismahdollisuuksien selvittämistä jatketaan sosiaali- ja terveysministeriössä.

Naisten asiantuntemusta tarvitaan päätöksenteossa

Naisten määrän lisääminen poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa on edelleen ajankohtainen asia. Hallituksen tavoitteena on lisätä naisten osuutta mm. talouselämässä ja politiikassa. Hallitus jatkaa ohjelmaa naisten määrän lisäämiseksi valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden hallituksissa. Samalla hallitus kannustaa poliittisia ryhmiä asettamaan ehdokkaikseen sekä naisia että miehiä, kun ne valitsevat jäseniä mm. hallintoneuvostoihin.

Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ongelma. Sen käsittelemiseksi tarvitaan rikosoikeusjärjestelmän lisäksi muita moniammatillisia toimenpiteitä. Naisiin kohdistuva väkivallan vähentäminen sisällytetään kaikkien hallinnonalojen hankkeisiin ns. läpäisyperiaatteella. Vastuu väkivallan vähentämisestä ylittää hallinnon rajat, joten väkivaltaongelmiin on puututtava yhteistyössä. Rikoksentorjuntaneuvosto vastaa väkivallan vähentämisohjelman valmistelusta. Ohjelma kattaa keskeiset väkivallan osa-alueet - myös naisiin kohdistuvan väkivallan. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on valmisteltu oma toimintaohjelma lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi vuosille 2004-2007. Toimintaohjelman tavoitteena on parantaa väkivallan uhrien palveluita ja auttaa väkivaltaisia henkilöitä katkaisemaan väkivallan kierre. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintaohjelma nivoutuu osaksi isompaa kansallista väkivallan vähentämisohjelmaa.

Hallitus levittää tasa-arvoajattelua

Valtavirtaistaminen tarkoittaa sitä, että naisten ja miesten välistä tasa-arvoa lisätään hallinnon keinoin. Valtavirtaistaminen edistää naisten ja miesten tasa-arvoa koko yhteiskunnassa, kun tasa-arvo on lähtökohtana lakien ja muiden toimenpiteiden valmistelussa ja niiden tasa-arvoon liittyvät vaikutukset huomioon. Sukupuolten välisen tasa-arvon tulee olla keskeinen lähtökohta niin paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin

Tasa-arvo-ohjelmalle asetetaan vuonna 2005 ministeriöiden yhteinen seurantaryhmä. Ryhmän tehtäviin kuuluu tasa-arvo-ohjelman seuranta sekä valtavirtaistamisen kehittäminen ja laajentaminen koko valtionhallintoon. Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi ohjelman seurantaa. Tasa-arvo-ohjelman loppuraportti valmistuu keväällä 2007.


Lisätietoja: johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen puh. (09) 160 74494, erikoistutkija Päivi Yli-Pietilä puh. (09) 160 74889 ja www.stm.fi.

Sivun alkuun