Hyppää sisältöön
Media

Funktionshindrade har rätt till ett individuellt boende och liv

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 30.8.2010 6.02
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet informerar

Omsorgsminister Paula Risikko och bostadsminister Jan Vapaavuori påminner kommunerna om att genomföra boendeprogrammet för funktionshindrade. Målet med programmet, som grundar sig på statsrådets principbeslut, är att minska anstaltplatserna och möjliggöra ett individuellt boende för funktionshindrade.

"På många orter planeras nu boendekoncentrationer med till och med 100-platser i vilka man ska erbjuda tjänster för specialgrupper såsom åldringar, missbruks- och mentalvårdsrehabiliterare samt handikappade. Bildandet av denna typ av koncentrationer står i strid med målen i statsrådets principbeslut om demontering av långtidsanstaltvård och utveckling av de funktionshindrades boende", konstaterar ministrarna.

Ministrarna betonar att man med principbeslutet vill stärka de funktionshindrades jämlikhet när det gäller boende samt i samfund och samhället. Stöd- och serviceformer av institutionsvård som är mer individuella och samhälleliga motsvarar bättre än vad de nu gör såväl de funktionshindrade personernas, deras anhörigas som även personalens behov. Till detta hör ordnandet av boende på vanliga bostadsområden.

"Det är mycket viktigt att kommunerna som ordnar service fäster tillräcklig uppmärksamhet vid innehåll och kvalitet i bostäderna samt vid tjänsterna som gäller boende. Man måste hitta sådana lösningar för boendet som motsvarar de funktionshindrade personernas behov och önskningar. Då man ordnar boende och service för handikappade handlar det om tryggande av grundrättigheter och mänskliga rättigheter, jämlikhet, delaktighet och ett självständigt liv ", påminner ministrarna.

Den snabbt föränderliga verksamhetsmiljön inom socialvården förutsätter också en noggrannare styrning och övervakning och av aktörerna samt en utveckling av medel som stöder dessa. Vid tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården håller man tillsammans med regionalförvaltningsverken på att uppgöra ett övervakningsprogram för dygnetrunt boendeservice för funktionshindrade, i vilket man ska skapa gemensamma övervakningsmätare som alla regionalförvaltningsmyndigheter kan använda. Även fastställandet av vilken bindande verkan kvalitetsrekommendationerna för de funktionshindrades boendeservice har granskas som ett medel för kommunernas styrning.

Samkommuner och kommuner håller som bäst på att uppgöra regionala planer för att minska anstaltvård och för att ordna boende för funktionshindrade. Man drar nytta av dessa då man riktar åtgärderna i boendeprogrammet för funktionshindrade, såsom vid användningen av investeringsbidrag för specialgruppers boende från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. Man kan börja ansöka om investeringsbidraget i september.

Ytterligare uppgifter:regeringssekreterare Jaana Huhta, SHM, tfn 050 516 0669, fornamn.efternamn(at)stm.fi
bostadsråd Raija Hynynen, MM, tfn 050 521 7498, fornamn.efternamn (at)ymparisto.fi  

 På vår webbplats

Statsrådets principbeslut om programmet för funktionshindrades boende och ordnandet av service i anslutning till detta (på finska)

Paula Risikko
Sivun alkuun