Hyppää sisältöön
Media

Förslag: Odling av genetiskt modifierade organismer kan begränsas nationellt

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 9.9.2010 10.28
Pressmeddelande -

Statsrådet presenterade torsdagen den 9 september att en skrivelse ska skickas till riksdagen om EU-kommissionens förslag till förordning om ändring av det så kallade direktivet om avsiktlig utsättning avseende modifierade organismer. Enligt kommissionens förslag kan medlemsstaterna i fortsättningen förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier helt eller delvis.

Genetiskt modifierade organismer godkänns genom ett centraliserat tillståndsförfarande för utsläppande på EU:s marknader, varvid en gröda som beviljats tillstånd för odling kan odlas inom hela EU-området. För närvarande kan medlemsländerna begränsa odlingen av en gröda som beviljats tillstånd för odling endast som en skyddsåtgärd, om det vetenskapligt kan bevisas att grödan utgör en risk för människors eller djurs hälsa eller för säkerheten för miljön. Innan produkten godkänns för utsläppande på marknaden ska den genomgå en ytterst grundlig riskbedömning. Införande av skyddsåtgärder förutsätter därmed att medlemslandet har ny information om hälso- eller miljörisker som medför allvarlig fara.

Enligt kommissionens förslag får ett enskilt medlemsland i fortsättningen förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer delvis eller helt, om skälet är ett annat än en vetenskapligt bevisad hälso- eller miljörisk. I kommissionens förslag till förordning ges inte exempel på godtagbara skäl för ett förbud. Grunden för en begränsning eller ett förbud får dock inte vara en strävan att förhindra oavsiktlig förekomst av genetiskt modifierade organismer i andra produkter. Dessutom ska begränsningarna vara i enlighet med grundfördragen så att de inte skapar handelshinder mellan länderna eller äventyrar internationella handelsrelationer.

Statsrådet ställer sig positivt till kommissionens förslag. Om kommissionens förslag till förordning godkänns, förutsätter förslaget en lagändring i Finland. Ändringen kan genomföras antingen genom att ta in bestämmelsen om begränsning av genetiskt modifierade organismer i gentekniklagen eller genom att stifta en helt ny lag i fallet.

Ytterligare information

Kirsi Törmäkangas, konsultativ tjänsteman, tfn 050 592 1183, [email protected]På andra webbplatser

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier

 

Sivun alkuun