Hyppää sisältöön
Media

Finländska forskare inleder omfattande mögelforskning

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 2.2.2011 7.59
Pressmeddelande -

Som ett led i det riksomfattande gemensamma arbetet mot fukt- och mögelskador startas det omfattande forskningsprojektet Toxtest i syfte att ta fram en praktisk toxikologisk mätmetod för prover från inomhusmiljöer. Genom denna skulle man framöver kunna prioritera saneringarna av mögelskadade objekt och allt tillförlitligare än förut kunna påvisa den faktor som orsakar sanitära olägenheter. Det treåriga forskningsprojektet genomförs under Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) ledning som ett samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd (THL), Helsingfors universitet (HU) och Arbetshälsoinstitutet (TTL). I projektet medverkar landets ledande experter inom mikrobiologi och toxikologi.

"Fukt- och mögelskadorna varierar mycket enligt orsak, omfattning, farlighet och sanitära olägenheter. Bedömningen av behovet av sanering av byggnader försvåras av de begränsade metoder som är i användning. Vi saknar tillräckliga metoder för att kunna bedöma egenskaperna hos en skada som orsakar sanitära olägenheter", säger Juhani Pirinen, programchef för det gemensamma arbetet mot fukt- och mögelskador.

"Trots att man redan har forskat i gifterna i inomhusluften, behöver vi ytterligare forskningsdata för att kunna verifiera tillförlitligheten hos de mätmetoder som redan används på fältet och för att slå fast referensvärden för nuvarande och framtida giftmätningar", fortsätter Pirinen.

Målet för det nu aktuellaforskningsprojektet Toxtest är att ta fram en sådan metod för bedömning av toxiciteten, dvs. giftigheten, hos prover från inomhusmiljöer som ska kunnas utnyttjas vid bedömningen av hur allvarlig en mögelskada är. Utifrån forskningsresultaten är avsikten att för mögelskador utveckla ett toxikologiskt klassificeringssystem som stöd för de byggtekniska och mikrobiologiska undersökningarna.

"Under projektet ska de undersökningsmetoder som lämpar sig bäst för att bedöma toxiciteten hos prover från inomhusmiljöer pekas ut. Med hjälp av den framtagna informationen skapar vi en praktisk mätmetod för fältet, som kan anlitas för att framöver allt tillförlitligare kunna påvisa en faktor som pekar på sanitära olägenheter och för att prioritera saneringarna av mikrobskadade objekt", säger direktör Jari Keinänen från Social- och hälsovårdsministeriet med ansvar för projekthelheten Toxtest.

I forskningsprojektet medverkar professor Maija-Riitta Hirvonens forskningsteam från Institutet för hälsa och välfärd och Östra Finlands universitet, forskningsprofessor Aino Nevalainens forskningsteam från Institutet för hälsa och välfärd, forskningsprofessor Harri Alenius forskningsteam från Arbetshälsoinstitutet och forskningsdirektör Mirja Salkinoja-Salonens forskningsteam från Helsingfors universitet. Den huvudsakliga finansieringen har avsatts från programmet för det gemensamma arbetet mot fukt- och mögelskador, som samordnas av Miljöministeriet.

"I och med att landets främsta forskare över de olika forskningsinstitutgränserna deltar i Toxtest har projektet tillgång till sakkunskap på högsta nivå inom området. Det breda samarbetet är ett bevis på en gemensam vilja att med forskningens metoder lösa ett utmanande problem till nytta för många", gläder sig Jari Keinänen.

Testmetod för fältet som mål

Framöver kommer toxikologisk testning av prover möjligen att kunna anlitas vid bedömningen av hur allvarlig en skada är. Att ta fram ett tillförlitligt test för fältet är en utmanande uppgift.

"Den inomhusluft som vi andas in utgör alltid en komplicerad blandning av föreningar från olika källor av olika styrka. Samverkan hos dessa ämnen kan vara oförutsedd eftersom samtidig exponering för till och med små halter av flera toxiska föreningar kan leda till allvarligare sanitära olägenheter än de som ämnena orsakar var för sig. Det viktiga är att provtagningsmetoden kan upprepas, att den är enkel och att kostnaderna är rimliga", klargör professor Maija-Riitta Hirvonen.

Närmare information

Direktör Jari Keinänen, Social- och hälsovårdsministeriet, tfn 050 354 7138, [email protected] (forskningsprojektet Toxtest)
Projektledare Risto Aurola, tfn 0400 434 722 (forskningsprojektet Toxtest)
Programchef Juhani Pirinen, Miljöministeriet, tfn 050 572 6351,
[email protected] (det gemensamma arbetet mot fukt- och mögelskador)

******

Ordlista

Mikrobiologi är den gren inom biologin som studerar mikrober. Den studerar bakteriers, arkéers, svampars, virus, algers och urdjurs struktur och livsfunktioner. Mikrobiologin har rikligt med praktiska tillämpningar t.ex. inom medicin, livsmedelsteknik och miljöteknik.

Med mikrobskada avses ett område på en byggnads inre yta eller en konstruktionsdel där mikrobflora som avviker från det normala kan observeras. Förekomsten av en mikrobskada konstateras genom sinnesförnimmelser eller mikrobiologiska analyser. Mikrobflora kan innehålla mögel-, jäst- eller bakterieflora, som ofta tar sig formen av färgförändringar på materialytan. En del mikrober i anslutning till fuktskador har konstaterats vara giftframkallande, dvs. toxigena.

Toxikologi är läran om främmande ämnens menliga inverkan på levande organismer. Toxikologin hör till de äldsta vetenskapsgrenarna. I dag har toxikologin som huvudsakligt mål att förebygga främmande ämnens menliga hälsopåverkan.

*********

Det gemensamma arbetet mot fukt- och mögelskador är ett femårigt program som startades med stöd av statrådets beslut 2009. Den omfattande projekthelheten, som leds av Miljöministeriet, har som mål att systematiskt minska de sanitära olägenheterna och de samhällsekonomiska förlusterna till följd av fukt- och mögelskador.På vår webbplats

Miljöhälsa

På andra webbplatser

Kosteus- ja hometalkoot

 

Sivun alkuun