Hyppää sisältöön
Media

EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka ja terveysneuvosto 6.-7.12.

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2004 8.45
Tiedote -

EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvosto kokoontuu 6.-7. joulukuuta Brysselissä. Neuvosto käsittelee mm. HIV/Aids-tilannetta, uutta asetusehdotusta lastenlääkkeistä, EU:n tulevaa sosiaalipoliittista ohjelmaa, naisten ja miesten tasa-arvoa työelämään liittyvissä asioissa ja työaikadirektiiviä. Kokouksessa edustaa Suomea työministeri Tarja Filatov.

Neuvosto keskustelee HIV/Aidsin torjunnasta EU:ssa ja sen naapurimaissa. Tartunnat ovat olleet edelleen kasvussa EU:ssa, ja tämä kehitys halutaan katkaista. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa EU:n HIV/Aidsin vastaista työtä myös sen lähialueilla, osana pohjoisen ulottuvuuden kumppanuutta ja kansainvälisissä järjestöissä. Suomi pitää tärkeänä HIV/Aidsin sekä ehkäisyn että seurannan tehostamista. Suomi pitää tarpeellisena, että samalla kun komissio arvioi linjaustensa toteutumista vuoden 2005 lopussa, se esittäisi myös suunnitelman seuraavien 3-5 vuoden toimiksi.

Komissio esittelee uuden lastenlääkkeitä koskevan asetusehdotuksen. Ehdotuksen päätavoite on lisätä lapsille tarkoitettujen lääkkeiden kehittämistä. Keskeistä ehdotuksessa on, että myyntiluvan hakijan tulee laatia pediatrinen (lastentautiopillinen) tutkimussuunnitelma jokaisesta uudesta lääkkeestä ennen myyntilupahakemuksen sisäänjättämistä. Lastenlääkkeitä koskevan suunnitelman hyväksyy erityiskomitea, joka toimii Euroopan lääkeviraston yhteydessä. Lastenlääkkeisiin liittyvää tutkimusta ja kehittämistä pyritään lisäämään erilaisilla kannustimilla ja palkkioilla. Kaikista meneillään olevista ja päätökseen saaduista pediatrisista tutkimuksista on tarkoitus kerätä tiedot kliinisen lääketutkimuksen tietokantaan.

Neuvosto keskustelee EU:n sosiaalipolitiikan tulevista haasteista vuosina 2005-2010. Taustana on Wim Kokin raportti. Neuvosto hyväksyy työllisyyskomitean ja sosiaalisen suojelun komitean yhteinen lausunnon Kokin raportista. Keskustelu toimii evästyksenä komissiolle uuden sosiaalipoliittisen ohjelman valmisteluun. Sosiaalipoliittisessa ohjelmassa Suomi pitää tärkeänä, että sisämarkkinoiden ja sosiaaliturvan yhteensovittamisessa otetaan entistä paremmin huomioon myös sosiaali- ja terveyspoliittiset näkökannat. Suomi pitää tärkeänä työelämän laatukysymyksiä ja kannattaa komission tiedonannon seurantaa koskien globalisaation sosiaalista ulottuvuutta.

Neuvosto käsittelee direktiiviehdotusta, joka koskee naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on saavuttaa yleisnäkemys ehdotuksesta, jossa yhdistetään neljä työelämän tasa-arvodirektiiviä yhdeksi direktiiviksi. Yhdistettäväksi aiotut direktiivit ovat yleinen työelämän tasa-arvodirektiivi, tasa-arvoinen kohtelu ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä, samapalkkaisuus- ja todistustaakkadirektiivi. Yhdistämisellä halutaan parantaa ja nykyaikaistaa yhteisölainsäädäntöä. Ehdotus palaa neuvoston käsittelyyn Euroopan parlamentin annettua siitä lausuntonsa loppukeväällä tai syksyllä 2005.

Ministerineuvosto käsittelee työaikadirektiivin muutosta. Suomi haluaa nykyisen direktiivin joustavoittamista niin, että esimerkiksi lääkärien päivystyksistä voidaan jatkossakin sopia nykyiseen tapaan, huolimatta EY:n tuomioistuimen ratkaisuista. Käsittelyssä oleva ehdotus joustavoittaisikin direktiiviä päivystysaikojen osalta. Merkittävin avoinna oleva kysymys on työnantajan ja yksittäisen työntekijän mahdollisuus sopia siitä, että työntekijä suostuu siihen, että häneen ei sovelleta direktiivin edellyttämää 48 tunnin enimmäisviikkotyöaikaa. Suomi suhtautuu kriittisesti tämän opt-out -järjestelmän käyttöön, eikä järjestelmää aiota soveltaa Suomessa.

Lisätietoja:

lääkintöneuvos Merja Saarinen, STM puh. 09-160 74030, 050-563 4796 (HIV/Aids)
lakimies Riikka Laakso, STM puh. 09-160 73843, hallitusneuvos Pekka Järvinen, STM puh. 09-160 73800, 050-563 8347 (lastenlääkkeet)
neuvotteleva virkamies Juho Saari, STM puh. 09- 160 73771, 050-512 0674, neuvotteleva virkamies Hanna Rinkineva, STM puh. 09-160 74434, 050-559 9161, hallitusneuvos Liisa Heinonen, TM puh. 010 60 48937, 050-396 0155 (sosiaalipoliittinen ohjelma)
ylitarkastaja Terhi Tulkki, STM puh. 09-160 73175, 050-514 8002 (naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu työelämään liittyvissä asioissa)
hallitusneuvos Esa Lonka, TM puh. 010 60 48933, hallitusneuvos Liisa Heinonen, TM puh. 010 60 48937, 050-396 0155 (työaikadirektiivi)

Sivun alkuun