Hyppää sisältöön
Media

EU:n työ- ja sosiaaliministerit jatkoivat sosiaaliturvan koordinaation uudistamista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2002 22.00
Tiedote 349/2002

Sosiaaliturvan koordinaatiota koskevan lainsäädännön uudistaminen jatkui tiistaina 3. joulukuuta Brysselissä, kun EU:n työ- ja sosiaaliministereiden neuvosto saavutti yhteisen näkemyksen valmisteltavana olevan uuden sosiaaliturva-asetuksen erityissäännöksistä. Sosiaaliturvan aloista käsiteltiin tiistaina sairaus, äitiys ja isyys, työtapaturmat ja ammattitaudit sekä hautausavustukset. EU:n työ-, sosiaali-, kuluttaja- ja terveysasiain neuvoston kokouksen toisena päivänä Suomea edustivat sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho ja työministeri Tarja Filatov.

Sosiaaliturvan koordinaatiosta saavutettuun yhteiseen näkemykseen sisältyy kompromissiratkaisu, jolla pyritään tasapainoon eläkkeensaajien ja heidän perheenjäsentensä sairaanhoidon kustannusten jaosta. Esimerkkinä tästä on tilanne, jossa henkilö muuttaa toiseen jäsenmaahan - kuten Espanjaan - mutta saa eläkettä vain kotimaastaan. Tällöin eläkettä maksavan valtion kustannusvastuu kasvaa aikaisempaan verrattuna.

Suomen ministeri Perho korosti, että asetuksen uudistamisen jatkotyössä tulee käsiteltäväksi sellaisia etuuksia, joissa on syytä kiinnittää huomiota sosiaaliturvajärjestelmien erityispiirteisiin. Erityisesti eläkkeiden ja perhe-etuuksien osalta tulee ottaa tasapuolisesti huomioon sekä asumiseen perustuvan järjestelmän että vakuutusperusteisen järjestelmän näkökohtia.

Lisäksi neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen asetuksesta, jolla sosiaaliturvan koordinaatiolainsäädäntö ulotetaan koskemaan jäsenmaissa työskenteleviä ja laillisesti asuvia kolmannen valtion kansalaisia perheenjäsenineen. Asetus toteuttaa Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmiä siitä, että on varmistettava jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu, ja että heidän oikeusasemaansa on lähennettävä vastaamaan jäsenvaltioiden kansalaisten oikeusasemaa.

Tasa-arvoperiaate unionin toiminnassa vahvistuu

Neuvosto päätti tänään toimenpiteistä, joilla tasa-arvoa viedään todellisen toiminnan tasolla unionin eri politiikoissa eteenpäin. Ministeri Perho korosti neuvostossa sitä, miten tärkeää on, että tasa-arvoa ei enää käsitellä erillisenä asiana, vaan että se tulee osaksi koko unionin lainsäädäntötyötä. Perho otti esille vastikään Suomessa käynnistyneen suvauksen eli lakiesitysten sukupuolivaikutusten arvioinnin. Suomi toivoo Kreikan puheenjohtajakaudellaan vievän valtavirtaistamista konkretian tasolla eteenpäin.

Vammaisten mahdollisuudet tietoyhteiskunnan hyödyntämiseen paranevat

Ministerineuvosto päätti käynnistää toimenpiteitä, joilla edistetään sekä kansallisella että yhteisötasolla vammaisten henkilöiden mahdollisuutta hyödyntää tietoyhteiskunnan palveluja. Näin vammaisten henkilöiden mahdollisuudet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen osaltaan paranisivat. Tarkoituksena on kehittää teknologiaohjelmia ja -hankkeita, kuten EU:n yhteistä vammaisten internet-portaalisivustoa.

Köyhyyden torjuntaan tavoitteet

Neuvosto hyväksyi täsmennetyt tavoitteet köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi osana sosiaalisen osallisuuden edistämistä. Jäsenmaiden on näiden tavoitteiden pohjalta laadittava uudet kaksivuotiset toimintasuunnitelmat heinäkuuhun 2003 mennessä. Tavoitteiksi asetettiin työssäkäynnin ensisijaisuus ja palvelujen saatavuus, heikoimmassa asemassa olevien tukeminen, ehkäisevät toimenpiteet ja kaikkien toimijoiden osallistaminen. Näiden lisäksi köyhyyden ehkäisemisessä vahvistetaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista sekä korostetaan alueellista näkökulmaa ja maahanmuuttajien asemaa. Neuvosto korosti myös, että sosiaalisen osallisuuden edistämisessä on myös tärkeää vahvistaa yhteistyötä työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Hanna Rinkineva, STM p. 09-1607 4434, gsm 050-559 9161 (yleiskoordinaatio)
Hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta, STM p. 09-1607 3877, gsm 050-500 2894 (sosiaaliturvan koordinaatio)
Johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, STM p. 09-1607 4494 (tasa-arvo)
Ylitarkastaja Viveca Arrhenius, STM p. 09-1607 4135 (vammaiset)
Neuvotteleva virkamies Juho Saari, STM p. 09-1607 3771 (köyhyys ja sos. osallisuus)

Sivun alkuun