Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Genom en ökad användning av biosimilarer kan det sparas in betydligt på läkemedelskostnaderna

Social- och hälsovårdsministeriet
16.6.2016 11.20
Nyhet

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (PALKO) har fastslagit som riktlinje att om det finns lika säkra och lika effektiva hälso- och sjukvårdsåtgärder mot ett visst hälsoproblem, så ska det alternativ som är det totalekonomiskt mest fördelaktiga ingå i det offentligt finansierade tjänsteutbudet. Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården rekommenderar att biosimilarer ska höra till det offentligt finansierade tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i enlighet med principen om totalekonomisk fördelaktighet. Med ett totalekonomiskt tänkande inom tjänsteutbudet eftersträvas så stor nytta som möjligt för alla som behöver hälsotjänster enligt en rättvis fördelning.

Tjänsteutbudsrådets ordförande, social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee betonar att det är väsentligt att använda sig av de totalekonomiskt mest fördelaktiga metoderna för att hålla kostnaderna för social- och hälsovården i styr. "Att hålla kostnaderna i styr är å sin sida nödvändigt för att vi med tillgängliga resurser ska kunna producera tillräckliga tjänster för alla som behöver dem. I synnerhet ibruktagande av dyra, nya metoder bör bedömas med tanke på samhällets och hälso- och sjukvårdens ekonomiska bärkraft", konstaterar Sillanaukee.

Likartade biologiska läkemedel (biosimilarer) är kopior av ursprungliga biologiska läkemedel. Enligt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) är biosimilarer lika effektiva och säkra som originalläkemedlet, dvs. utbytbara under övervakning av läkare. Genom att öka användningen av biosimilarer kunde man enligt Fimeas bedömning spara 28–36 miljoner euro per år i Finland, om man i öppenvård och sjukhusvård tar i bruk de nuvarande biosimilarerna i stället för alla motsvarande originalläkemedel.

Principen om totalekonomisk fördelaktighet är en viktig del av det genomförandeprogram för rationell läkemedelsbehandling som ska utarbetas under den pågående regeringsperioden. Syftet med programmet är att förbättra patientens funktionsförmåga och den integrerade vården av patienterna. Syftet är också att skapa förutsättningar för kostnadseffektiv läkemedelsbehandling ur såväl patientens som samhällets synvinkel. Att användningen av biosimilarer bör ökas föreslås också i SHM:s färska rapport Lääkekorvausjärjestelmän tarkastelua lääkkeiden näkökulmasta vuoden 2017 lääkesäästöihin liittyen (Granskning av läkemedelsersättningssystemet ur läkemedelsperspektiv med anknytning till läkemedelsbesaringarna 2017).

Principen om helhetsekonomisk fördelaktighet tillämpas när det för undersökning, behandling eller rehabilitering av samma hälsoproblem hos samma patientgrupp finns två eller flera hälso- och sjukvårdsmetoder som är lika effektiva och säkra. Metoderna är lika effektiva om de kan antas medföra lika stor hälsonytta för patienterna.  Att metoderna är lika säkra innebär att riskerna för biverkningar av samma allvarsgrad är lika stora.  

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Det har till uppgift att ge rekommendationer om vilka undersöknings-, vård- och rehabiliteringsmetoder som ska höra till det offentligt finansierade tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland.

Ytterligare information:

kanslichef Päivi Sillanaukee, ordförande för tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården, tfn 0295 163 356
Jaana Leipälä, generalsekreterare för tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården, tfn 0295 163 073

Sivun alkuun