Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Biobankslagen främjar forskningssamarbetet och stärker individens rättigheter

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.11.2012 11.25
Pressmeddelande -

Den nya biobankslagen träder i kraft i september 2013. Syftet med lagen är att främja forskningsanvändning av prover från människa i Finland så att individens rättigheter samtidigt är tryggade.

En biobank består av cell- och vävnadsprover samt tillhörande uppgifter. Biobankernas uppgift är att betjäna forskare och forskningsgrupper genom att förvara och samla in prover och överlåta dessa till dem som utför biobanksforskning. Prover som förvaras i en biobank ska kunna användas för all forskning enligt biobankens verksamhetsområde

Biobanker kan inrättas av antingen en privat eller offentlig aktör. För att en biobank ska kunna inrättas behövs ett positivt utlåtande av den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik.

Biobankslagen skapar ett underlag för att öka forskningssamarbetet och förstärka myndighetstillsynen och styrningen. Lagen förstärker också vikten av provgivarens samtycke och den forskningsetiska förhandsbedömningen.

Uppgifter om biobanker lagras i ett riksomfattande register

Ett riksomfattande biobanksregister ska inrättas vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Registret är offentligt och ska innehålla uppdaterad information om de prover som samlats in och förvaras för biobanksforskning, grunderna för deras användning, förvaringsstället och ägaren.

Forskare har under vissa förutsättningar rätt att få uppgifter om huruvida det finns sådana prover i en biobank som de kunde utnyttja i sin forskning. Däremot kan forskarna inte få personuppgifter om provgivarna, om det inte finns ett separat samtycke till detta.

Provgivaren har rätt att få veta varifrån information om honom eller henne har införskaffats och vart prover som tagits från honom eller henne har donerats. Personen har rätt att få de uppgifter om sitt hälsotillstånd som har härletts ur ett prov. Dessutom har personen rätt att återkalla sitt samtycke och förbjuda användning av provet. De gamla prover som verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården innehar kan överföras till biobanker om den person från vilken provet har tagits inte motsätter sig överföringen.

Biobankernas funktionsduglighet utvärderas

Regeringen föreslog torsdagen den 29 november 2012 att biobankslagen och de lagar som hänför sig till den ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna på fredag.

Riksdagen förutsätter att regeringen uppföljer och utvärderar biobanklagstiftningens funktionsduglighet och vidtar eventuella nödvändiga åtgärder för att justera lagen. Social- och hälsovårdsministeriet ska tillsätta en styrgrupp för att utvärdera förverkligandet och effekterna av biobankslagstiftningen.

Ytterligare uppgifter

konsultativ tjänsteman Riitta Burell, tfn 0295 163 588
konsultativ tjänsteman Anneli Törrönen, tfn 0295 163 314På vår webbplats

Biobankslag

Sivun alkuun