Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Barnskyddslagen revideras

Sosiaali- ja terveysministeriö
21.10.2004 12.10
Pressmeddelande 342/2004

Regeringen föreslår att de bestämmelser i barnskyddslagen som gäller begränsande åtgärder som riktar sig mot ett omhändertaget barn preciseras och kompletteras. Syftet med detta är att förbättra rättsskyddet för barnet. Den föreslagna ändringen förbättrar också barnets möjligheter till personliga samtal om sådant som anknyter till genomförandet av vården utom hemmet och begränsande åtgärder som riktar sig mot barnet. I propositionen betonas också barnets rätt att hålla kontakt med sina föräldrar eller andra barnet närstående personer. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 21 oktober. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen fredagen den 29 oktober.

Det centrala i propositionen är en precisering av de begränsande åtgärder som riktar sig mot ett omhändertaget barn som placerats på en barnskyddsinstitution. Befogenheterna att använda begränsningar koncentreras huvudsakligen till institutionens föreståndare eller en av föreståndaren förordnad person med vård- och fostringsuppgifter.

Som nya begränsande åtgärder föreslås bland annat kroppsbesiktning och särskild omsorg. Med kroppsbesiktning avses främst provtagning om det finns grundad anledning att misstänka att ett barn har använt rusmedel. Särskild omsorg är sådan särskild multiprofessionell vård och omsorg vid en barnskyddsinstitution under vilken barnets rörelsefrihet kan inskränkas till exempel för att bryta en ond cirkel som hänför sig till bruk av rusmedel eller till begående av brott.

I propositionen föreslås också att bestämmelserna som gäller kontakterna mellan ett barn som placerats i vård utom hemmet och barnets föräldrar eller andra barnet närstående personer samt begränsning av kontakterna preciseras.

Ytterligare information:

äldre regeringssekreterare Maini Kosonen, tfn 09-160 732 46

Sivun alkuun