Hyppää sisältöön
Media

Arbetsgrupp tillsätts för att revidera socialvårdslagstiftningen

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 8.5.2009 8.40
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över socialvårdslagstiftningen. Arbetsgruppen har som uppgift att utreda behovet av att revidera helhetsstrukturen, tillämpningsområdet och innehållet i socialvårdslagarna. I praktiken innebär detta att omkring tjugo lagar utvärderas, samordnas och revideras. Lagarna gäller bland annat äldreomsorg, handikappservice, dagvård, barnskydd och utkomstskydd.

En motsvarande grundlig utvärdering utfördes senast år 1971, då socialvårdens principkommitté tog ställning till ordnandet av socialvård. I början av 1980-talet stiftades en ny socialvårdslag som sedan dess har fungerat som ett slags allmän samlingslag.

"Revideringen av socialvårdslagstiftningen är ett övergripande utvärderings- och revideringsarbete som berör hela fältet och som är nödvändigt bland annat på grund av kommun- och servicestrukturreformen. Andra orsaker till att lagarna ses över är revideringen av hälso- och sjukvårdslagstiftningen samt ändringarna i statsandelslagstiftningen", konstaterade omsorgsminister Paula Risikko under seminariet Sosiaalihuolto 2020, där hon gav råd för hur arbetsgruppen ska inleda sitt arbete.

Arbetsgruppen ska lämna ett förslag till centrala riktlinjer för revideringen av socialvårdslagstiftningen före utgången av mars 2010. På basis av de fastställda riktlinjerna utformar arbetsgruppen ett förslag om hur innehålleti socialvårdslagstiftningen ska revideras. Arbetsgruppens mandat löper ut 31.12.2011.

Förändringarna i omvärlden förutsätter en omvärdering av socialvårdslagstiftningen

Socialvårdslagen stiftades för över 25 år sedan. Lagen har reviderats och ändrats flera gånger efter att den trädde i kraft. De grundläggande utgångspunkterna, huvudpunkterna för tillämpningsområdet och lagens syfte har inte ändrats nämnvärt, men den föränderliga omvärlden förutsätter att lagen omvärderas och utvecklas. Till exempel ska principerna om befolkningens övergripande välfärd och tidigt ingripande framhävas i lagstiftningen. Också de speciallagar som stiftades för att komplettera socialvården på 1980- och 1990-talen ska ses över.

En del nödvändiga åtgärder har redan inletts. Barnskyddslagen har reviderats och som bäst omarbetas lagen om handikappservice, lagen för utvecklingsstörda och dagvårdslagstiftningen. Det finns rätt få bestämmelser om åldrande och äldre, och pressen på att omvärdera äldres stöd- och servicebehov har ökat också när det gäller lagstiftningen.

Förändringarna i omvärlden skapar utmaningar för lagens tillämpningsområde och innehåll. Viktiga frågor är den lagstadgade basservicen och dess förhållande till socialvårdens specialtjänster och andra närliggande funktioner, i synnerhet hälso- och sjukvården samt samarbetet med andra sektorer.

För mer information

Arbetsgruppens ordförande, avdelningschef Päivi Sillanaukee, tfn (09) 160 73313
Biträdande avdelningschef Reijo Väärälä, tfn (09) 160 73773

Sivun alkuun