Hyppää sisältöön
Media

Arbetsgrupp: Nödvändigt att ingripa mot arbetsoförmåga som drar ut på tiden

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 1.3.2011 8.18
Pressmeddelande -

Työhyvinvointityöryhmän raportti (pdf, 1276 kB)

Det är möjligt att effektivare förebygga arbetsoförmåga som drar ut på tiden, om villkoret för att betala ut sjukdagpenning efter en sjukledighet på 90 dagar är ett utlåtande av företagshälsovården. Utlåtandet innehåller företagshälsovårdsläkarens bedömning av den återstående arbetsförmågan samt en gemensam utredning av arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården om arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet.

Förslaget ingår i rapporten av den s.k. Arbetsgruppen för välbefinnande i arbetet, som överlämnades till statsminister Mari Kiviniemi tisdagen den 1 mars. Arbetsgruppens arbete var en fortsättning på direktör Jukka Ahtelas arbetslivsgrupp. Våren 2010 inrättades tre arbetsgrupper för att bereda åtgärdsförslagen som utarbetats av Ahtelas grupp, och samtliga grupper avslutade sitt arbete 31.1.2011.

Ordförande för Arbetsgruppen för välbefinnande i arbetet på trepartsbasis, som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet, är statssekreterare Eeva Kuuskoski. Arbetsgruppens uppgift är att fundera över metoder för hur man på ett bättre sätt i tid kan ingripa mot arbetsoförmåga som drar ut på tiden. Målet för arbetet har varit att i syfte att förlänga arbetskarriärerna utveckla sådana åtgärder att de påverkar återställandet av arbetsförmågan och underlättar arbetstagarens återgång till arbetet efter en sjukledighet.

Arbetsgruppen för välbefinnande i arbetet föreslår till stöd för sina förslag ändringar av sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård. Genomförandet av förslagen förutsätter samarbete mellan arbetsgivaren, arbetstagaren, företagshälsovården och Folkpensionsanstalten (FPA).

Arbetsgivaren ska meddela företagshälsovården om arbetsgivarens sjukledighet senast då frånvaron varat en månad. Ansökan om sjukdagpenning ska göras inom två månader istället för nuvarande fyra månader efter att sjukledigheten har inletts. På det sättet informeras även FPA i tid om en sjukdagpenning som drar ut på tiden.

Företagshälsovården ska göra en bedömning av arbetstagarens återstående arbetsförmåga. Arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården ska tillsammans utreda arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet. Arbetstagaren ska till FPA lämna in företagshälsovårdens utlåtande senast efter att sjukdagpenning betalats i 90 dagar. Om ett utlåtande inte har lämnats in inom 90 dagar, säkerställer FPA att en bedömning av arbetsförmågan har gjorts och möjligheterna att forsätta arbeta har utretts.

Reglering av arbetspensionsanstalternas verksamhet för välbefinnande i arbetet nödvändig

Arbetsgruppen utredde också behovet att reglera arbetspensionsanstalternas verksamhet för välbefinnande i arbetet. För närvarande saknas bestämmelser om arbetspensionsanstalternas verksamhet för välbefinnande i arbetet.

Enligt arbetsgruppen ökar en reglering av verksamheten för välbefinnande i arbetet effektivitet, insyn och öppenhet i fråga om verksamheten samt har en välgörande inverkan på den därmed sammanhängande konkurrensen mellan pensionsförsäkrarna. Arbetsgruppen föreslår att utredningen om en reglering av välbefinnandet i arbetet och finansieringsmodeller fortsätts i samarbete med sakkunniga för Pensionsskyddscentralen, arbetsmarknadsorganisationerna, arbetspensionssystemet och den offentliga sektorn.

Ytterligare informationStatssekreterare Eeva Kuuskoski, tfn 040 353 2432, [email protected]
Överdirektör Outi Antila, tfn 050 527 1011, [email protected]

På vår webbplats
Sivun alkuun