Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetsgrupp: FPA-ersättningar för privata hälso- och sjukvårdstjänster behövs alltjämt

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.2.2013 11.23
Pressmeddelande -

Den arbetsgrupp som har utrett sjukförsäkringens roll anser att sjukförsäkringen alltjämt har en plats i social- och hälsovårdssystemet. Ersättningar som betalas för privatläkares undersökningar och behandlingar ökar patientens valmöjligheter samt minskar efterfrågan på offentlig hälsovård. Å andra sidan syftar sjukförsäkringen inte till att ge patienterna möjligheter till privata hälso- och sjukvårdstjänster som är mer omfattande än den offentliga servicen. Arbetsgruppen lämnade sin slutrapport till social- och hälsovårdsminister Paula Risikko den 15 januari. Arbetsgruppen granskade flera alternativa modeller för utvecklandet av FPA-ersättningarna. Enligt arbetsgruppen är det möjligt att fatta beslut om sjukförsäkringens ställning i finansieringen av hälsovården först när de nya strukturerna för social- och hälsovården är klara. Arbetsgruppen befarar dock att de FPA-ersättningar som betalas för anlitandet av privata hälso- och sjukvårdstjänster minskar så mycket att de blir obetydliga ur patientens synvinkel, ifall en radikal sänkning av ersättningsnivån inte förhindras. Indexjusteringar vore ett sätt att bevara ersättningsnivån. En reglering av priserna till exempel med hjälp av ett pristak för tjänsterna skulle förhindra att en höjning av ersättningarna även höjer priserna. "Arbetsgruppens utförliga rapport är ett bra bidrag till behandlingenav hälso- och sjukvårdens finansiering när servicestrukturreformen övergår till nästa fas", sade minister Risikko.

Priserna på privata tjänster ska göras synliga

Arbetsgruppen vill att priserna på privata social- och hälsovårdstjänster ska synas bättre än idag. Aktuella priser kunde publiceras t.ex. på Folkpensionsanstaltens (FPA) riksomfattande webbplats. För att genomlysa de totala kostnaderna för olika sjukdomar föreslår arbetsgruppen att Institutet för hälsa och välfärd (THL) och FPA ska börja göra offentliga bedömningar av de totala kostnaderna. I bedömningarna skulle man ta fasta på kostnaderna för behandlingar, läkemedel och resor samt utgifterna för sjukdagpenning.

För att förhindra deloptimering föreslår arbetsgruppen bland annat ett förtydligande av finansieringen av den prehospitala akutvården samt en utredning av sambandet mellan längden på vårdköerna och sjukdagpenningarna. Även orsakerna till ökningen i resekostnaderna borde utredas i ett eller flera försöksområden.

Ersättningen för rehabiliteringspsykoterapi bör höjas

Arbetsgruppen anser det viktigt att ersättningen för rehabiliteringspsykoterapi för vuxna höjs till samma nivå som ersättningen till ungdomar. När psykoterapi inte är FPA-rehabilitering utan annan behandling, borde man enligt arbetsgruppen överväga betalning av FPA-ersättning även för psykoterapi som ges av andra hälsovårdsproffs än läkare. På det sättet kunde man förbättra tillgången till psykoterapitjänster.

Arbetsgruppen föreslår att patientens resekostnader såväl inom den offentliga som inom den privata hälso- och sjukvården i fortsättningen endast skulle ersättas till närmaste vårdplats, om patienten på eget initiativ väljer en vårdplats som ligger längre bort. På samma gång borde man underlätta användningen av egen bil så att betalning av reseersättning för användningen av egen bil inte längre skulle förutsätta en bedömning av läkaren. Användningen av egen bil är ofta mer praktiskt för patienten och förmånligare för samhället än den nuvarande praxisen med ersättning för taxiresor.

För vad kan man få ersättning från FPA?

Ur sjukförsäkringen ersätter FPA patienter för kostnader som uppkommit vid anlitandet av privata hälso- och sjukvårdstjänster, läkemedelskostnader och resekostnader. Ersättningarna finansieras genom den obligatoriska försäkringspremien som tas ut av löntagare och pensionärer och med statens finansieringsandel.

I början av 2012 tillsatte social- och hälsovårdsministeriet i enlighet med regeringsprogrammet en arbetsgrupp för att utreda hur sjukförsäkringen bäst kan stödja och komplettera tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården. I arbetsgruppen ingick representanter för SHM, Kommunförbundet och FPA.

Ytterligare information

konsultativ tjänsteman Virpi Korhonen (arbetsgruppens ordförande), tfn 0295 163192,
[email protected]
regeringssekreterare Sanna Pekkarinen (arbetsgruppens sekreterare), tfn 0295 163196, [email protected]På vår webbplats

Sjukvårdsförsäkringens roll som ett led i social- och hälsovårdssystemet (Social- och hälsovårdsministeriets
rapporter och promemorior 2012:34)
Sjukdom och rehabilitering  

Sivun alkuun