Hyppää sisältöön
Media

Ändringar i pensionsanstalternas solvensregelverk

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 10.3.2011 12.01
Pressmeddelande -

Det införs flera förändringar i stadgandena som gäller beräknandet av arbetspensionsanstalternas solvensgräns och täckandet av ansvarsskuld. Syftet med ändringarna är att förbättra iakttagandet av risker i klassificeringen av pensionsanstalternas placeringar och beräknandet av solvensgränsen.

I fortsättningen rapporterar arbetspensionsanstalterna sin solvens till Finansövervakningen enbart medräknat placeringarnas verkliga risk.

Klassificering av placeringarna som används vid beräkningen av arbetspensionsanstalternas solvensgräns ändras för masskuldebrev så att kreditrisken beaktas bättre än för närvarande. Dessutom får de i solvensregleringen inkluderade placeringsgruppsparametrarna av vilka det finns historiska tidsserier tidsenliga värden. Parametrarnas värden utfärdas genom förordning av statsrådet. Ändringarna höjer pensionsanstalternas solvensgräns i medeltal med cirka 10 procent.

Med hjälp av solvensgränsen mäts pensionsanstalternas solvens eller förmåga att klara sig undan olika risker som hotar pensionsförsäkringsverksamheten. I de regler som gäller solvens definieras hur mycket förmögenhet pensionsanstalterna måste ha utöver sitt ansvar.

Statsrådet godkände lagförslagen torsdagen den 10 mars och republikens president har för avsikt att stadfästa den på fredag. Lagarna träder i kraft 31.3.2011.

Ändringarna är första skedet av en totalreform av arbetspensionsanstalternas solvensreglering som planeras bli färdig inom år 2013.


Ytterligare uppgifter

Matematiker Pirjo Moilanen, tfn 09 160 73169, [email protected]Sivun alkuun