Hyppää sisältöön
Media

Ändringar i lagen om utkomststöd förestående

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 16.12.2010 12.27
Pressmeddelande -

Inkomststödets grunddel som ska beviljas en ung 18-24 åring utan yrkesutbildning får i fortsättningen sänkas med högst 20 procent då man har avslagit utkomstskydd för arbetslösa p.g.a. att utbildning avböjts utan grund eller den avbrutits. Genom lagändringen förenhetligas arbetslöshetsskyddets och inkomststödets stadganden. Regeringen fattade beslut om innehållet i lagförslaget i fråga torsdagen den 16 december. Republikens president har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen på fredag.

Avsikten är att hjälpa unga i en svår situation och som löper risk för utslagning att ta initiativ och integreras i samhället. En sänkning av inkomststödet bör alltid grunda sig på en individuell värdering och bedömning av den ungas helhetssituation. En sänkning av stödet för inte äventyra personens nödvändiga utkomst.

I samband med sänkningen av grunddelen bör alltid även en målinriktad plan utarbetas tillsammans med den unga personen för att förbättra livskompetensen. Planen ska göras i samarbete med en socialarbetare och arbetskraftsmyndigheterna och den ska ses över regelbundet.

I ändringen av inkomststödslagen är det frågan om att tillägga vägrande av utbildning och avbrytande av utbildning till de i lagen redan befintliga sänkningsgrunderna för stödet. En sänkning av grunddelen har också tidigare varit möjlig och personen utan grund har avböjt ett erbjudet arbete eller en sådan arbetskraftspolitisk åtgärdsom under en rimligt lång tid skulle ha säkrat dennes inkomst. En sänkning av grunddelen har också varit möjlig om personen genom egen försummelse orsakat att arbete eller arbetskraftspolitisk åtgärd inte har kunnat erbjudas.    

Dessutom föreslås att giltighetstiden för bestämmelsen, enligt vilken mottagare av utkomststöd får ha privilegierad inkomst upp till 20 procent, men högst 150 euro i månaden, förlängs till utgången av år 2014. Med privilegierad förvärvsinkomst avses inkomster som inte beaktas när utkomststöd beviljas. Med stadgandet vill man förbättra ställningen för de utkomststödsklienter som arbetar samt uppmuntra till att skaffa sig små inkomster.

Förslagen baserar sig på SATA-kommitténs förslag om reform av den sociala tryggheten.

Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 januari 2011.

Ytterligare uppgifter

Bostadsrådet Raimo Kärkkäinen, tfn 160 73857, [email protected]
Överinspektör Jaakko Ellisaari, tfn 160 74344, [email protected]På vår webbplats

Utkomststödet är en behovsprövad förmån
 

Sivun alkuun