Hyppää sisältöön
Media

Ändringar föreslås i typgodkännandet av jord- och skogsbruksfordon

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 4.11.2010 11.36
Pressmeddelande -

Europeiska kommissionen överlämnade i augusti 2010 ett förslag om att ändra det typgodkännande som krävs för utsläppande på marknaden av jord- och skogsbruksfordon. Statsrådet beslöt den 4 november att tillsända riksdagen statsrådets skrivelse om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning.

Genom kommissionens förordning fastställs enhetliga regler för godkännandet av traktorer, släpvagnar och utbytbara dragna maskiner samt mobila maskiner. Målet är att förbättra fordonens bruks- och arbetssäkerhet. I förslaget ingår allmänna krav på trafiksäkerhet samt arbetssäkerhets- och miljökrav. Noggrannare tekniska krav ska ges separat genom kommissionens förordningar. 

För traktorer skulle typgodkännandet utgöra det främsta sättet att få tillträde till marknaden. Övriga fordonsklasser föreslås bli släppta ut på marknaden antingen genom EU-godkännande eller enligt nationella regler. I förslaget till förordning definieras klart tillverkarens skyldigheter, typgodkännandeprocessen samt hur övervakningen av överensstämmelse med kraven sker. Bestämmelser om godkännande av maskiner som tillverkas i små serier och individuellt kan utfärdas i nationell lagstiftning, förutsatt att sådan säkerhetsnivå som motsvarar EU-typgodkännandet säkerställs.

Typgodkännande är möjligt i fortsättningen även i fråga om släpvagnar och dragen utrustning samt maskiner som körs.  Enligt uppskattningar medför detta merkostnader på ca 500-1500 euro per maskin för tillverkarna av små serier om de vill ha EU-typgodkännande för sina maskiner. Om tillverkarna specialiserar sig på den inhemska marknaden och låter godkänna sina maskiner endast enligt de nationella reglerna blir det inga merkostnader. Trafiksäkerhetsverket ska vara den myndighet som också godkänner de nya fordonsklasserna.

Genom förordningen förenklas regleringen av typgodkännandesystemet på EU-nivå. Avsikten är att förordningen ska ersätta ramdirektivet om typgodkännande, och dessutom ska 24 direktiv som gäller tekniska krav upphävas genom förordningen.

När kommissionens förordning träder i kraft är den direkt tillämplig lagstiftning i medlemsländerna. Till följd av detta behövs det vissa justeringar i Finlands lagstiftning. Kommissionens mål är att förordningen ska tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2014.

Statsrådet förhåller sig positivt till förslaget. Statsrådet anser det dock viktigt att det finns ett nationellt alternativ till EU-typgodkännandet av traktorer, släpvagnar och utbytbara dragna maskiner samt mobila maskiner. Det är också särskilt viktigt att man kan ha nationella bestämmelser om hastighetsbegränsningar för fordon.

Ytterligare uppgifter utvecklingschef Markus Pyykkönen, tfn 040 719 5774, [email protected]
regeringssekreterare Tuula Andersin, tfn 09 160 73105, [email protected]

På andra webbplatser

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av jordbruks- och skogs-bruksfordon (Kommissionen, pdf)

Tyyppihyväksyntä (Liikenteen turvallisuusvirasto)

Sivun alkuun