Hyppää sisältöön
Media

Aluehallintovirastojen ja Valviran työnjako ja yhteistyö selkeämmäksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.5.2014 5.00
Tiedote -

"Kansalaisten yhdenvertaisuuden pitää olla lähtökohtana sosiaali- ja terveydenhuollossa laadun ja saatavuuden lisäksi. Viranomaisilla pitää olla samanlaiset säännöt julkisten ja yksityisten palveluntuottajien valvonnassa, jotta palvelutkin olisivat tasalaatuisia", totesi ministeri Risikko. "On tärkeää, että valvonnan rooli täsmentyy ja tulkinnat yhdenmukaistuvat."

Aluehallintovirastojen ja Valviran päätöksenteon yhdenmukaisuutta halutaan lisätä. Yhteiskunta ei voi asettaa erilaisia vaateita eri puolilla maata tai erilaisella omistajataustalla toimiville palveluntuottajille, toteaa sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä. Aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston työnjakoa ja yhteistyön kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle 28. toukokuuta.

Työryhmän mukaan useista yksityiskohtaisista sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmista pitäisi siirtyä yhteen valvontaohjelmaan. Sen laadinnasta ehdotetaan säädettäväksi lailla. Uudessa ohjelmassa valvonnan periaatteet johdetaan lainsäädännöstä, ja sen toimeenpanossa erotetaan selkeästi normit ja suositukset.

Suositukset ja ohjeet antavat valvontaviranomaisille mahdollisuuden tapauskohtaiseen joustoon ja harkintaan. Tämä on johtanut erilaisiin käytäntöihin eri puolilla maata muun muassa vanhuspalveluissa. Työryhmä painottaa, että silloin kun viranomaisen on tarpeen poiketa valtakunnallisista käytännöistä, harkinnan on perustuttava kokonaisarvioon ja asiakkaan etuun.

Yksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelma auttaa myös selkeyttämään aluehallintovirastojen ja Valviran rooleja. Samalla niiden yhteistyössä voidaan vähentää eritasoisten työryhmien määrää ja keskittyä aiempaa strategisempiin kysymyksiin ja periaatelinjauksiin.

Resurssien käyttöä voidaan tehostaa lisäämällä ja parantamalla kaikkien toimijoiden omavalvontaa. Toimintayksiköiden omavalvontaa koskevia käsitteitä ja menettelytapoja on selvennettävä ja yhdenmukaistettava. Nyt ne ovat erilaisia sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa. Omavalvonta on ulotettava myös kaikkiin kunnallisiin toimijoihin. Sote-uudistuksessa perustettaville sosiaali- ja terveysalueille ehdotetaan säädettäväksi velvollisuus laatia palvelujen toteutumista, laatua ja yhdenvertaisuutta koskeva omavalvontaohjelma. Valvontaa on kohdistettava riskiperusteisesti ja sitä voidaan tukea ennalta ohjaus- ja arviointikäynneillä.

Työryhmä korostaa linjauksissaan valvonnan läpinäkyvyyttä ja erilaisten prosessien yksinkertaistamista. Toimintaa voidaan sujuvoittaa huomattavasti siirtymällä sähköisiin menettelyihin mm. lupa- ja rekisteröintiasioissa sekä tekemällä aluehallintovirastojen ja Valviran tietojärjestelmät yhteensopiviksi. Samalla myös palveluntuottajien ja kansalaisten asiointipalvelut paranevat.

Julkisia ja yksityisiä palveluntuottajia kohdellaan nykyisin ns. jälkivalvonnassa samalla tavalla, mutta etukäteisvalvonnassa yksityisellä puolella on käytössä ilmoitus- ja lupamenettely. Työryhmä ehdottaa, että julkisille toimintayksiköille perustettaisiin toimipaikkarekisteri, mikä helpottaa valvonnan suuntaamista. Lupamenettelyä ei kuitenkaan ulotettaisi julkisiin toimijoihin.

Yksityisiltä toimijoilta vaadittavia ilmoitus- ja lupamenettelyjä voidaan yksinkertaistaa ja keventää. Esimerkiksi itsenäisten ammatinharjoittajien ilmoitusvelvollisuudesta voidaan osin luopua, toimintakertomuksien toimittamista harventaa ja mahdollisesti siirtyä osin lupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn. Näitä koskevat toimet vaativat lainsäädäntömuutoksia ja jatkovalmistelua.

Aluehallintoviranomaisten ja Valviran työnjakoa työryhmä ehdottaa täsmennettäväksi niin, että aluehallintovirastoille kuuluisi kaikkien kanteluiden käsittely. Ympäristöterveydenhuollon asiantuntemus saataisiin keskitettyä kokoamalla terveydensuojelun ja tupakkalain ohjaustehtävät joko yhteen aluehallintovirastoon tai Valviraan. Sote-uudistuksen yhteydessä tulee säätää nykyistä tarkemmin Valviran päätösvallasta. Työryhmän ehdotuksen mukaan epäselvissä tapauksissa Valvira voi päättää, mikä on periaatteellisesti niin tärkeä tai laajakantoinen asia, että Valvira käsittelee sen.

Lisätietoja:

Työryhmän pj., osastopäällikkö Raimo Ikonen p. 02951 63517
varapj., johtaja Raija Volk p. 02951 63263 , s-posti [email protected]Muualla palvelussamme

Aluehallintovirastojen ja Valviran työnjakoa ja yhteistyötä kehittäneen työryhmän muistio, STM:n raportteja ja muistioita 2014:24

Sivun alkuun