Hyppää sisältöön
Media

Ajokyvyn ilmoittamisesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2004 6.40
Tiedote -

Ensi syyskuun alusta lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa ajokorttiasioita hoitavalle poliisille, jos ajokortin hakijan tai ajokortin haltijan terveydentila on muuten kuin tilapäisesti heikentynyt niin, ettei hän enää täytä ajokorttiluvan terveysvaatimuksia.

Sairaudet aiheuttavat onnettomuuksia harvoin

Sairaudet aiheuttavat liikenneonnettomuuksia harvoin verrattuna muihin liikennettä vaarantaviin tekijöihin. Päihteiden käyttö aiheuttaa kuitenkin paljon onnettomuuksia. Lääkäri ja potilas pystyvät useimmiten yhteisymmärryksessä sopimaan, milloin ajamisesta luopuminen on oman ja muiden turvallisuuden kannalta oikea ratkaisu. Joskus on kuitenkin tilanteita, joissa henkilön ajokyky on selvästi ja pysyvästi menetetty, mutta henkilö ei hyväksy tilannetta, eikä myöskään suostu siihen, että lääkäri ilmoittaa asiasta poliisille. Ajokortti ei kuitenkaan ole oikeus, jonka henkilö voi säilyttää riippumatta siitä, täyttääkö hän ajokortin edellytykset vai ei. Jos edellytykset eivät täyty, ajokortista on luovuttava.

Eduskunta halusi ilmoitusoikeudesta ilmoitusvelvollisuuden

Syyskuuhun asti voimassa olevien säännösten mukaan lääkäri voi ilmoittaa asiasta poliisille vain pakkotilasäännöksen perusteella. Se edellyttää välitöntä vaaraa ja on siksi harvoin sovellettavissa. Hallitus esitti tieliikennelain muuttamista niin, että lääkärille annettaisiin erityistilanteissa oikeus ilmoittaa poliisille henkilön ajokyvyttömyydestä. Tarkoituksena oli antaa lääkärille mahdollisuus toimia silloin, kun on pakko ja tavalla, jolla potilaiden halu hakeutua hoitoon luottamuksellisesti, kärsisi mahdollisimman vähän. Eduskunta muutti ilmoitusoikeuden ilmoitusvelvollisuudeksi.

Poliisille ei diagnooseja, ainoastaan johtopäätökset ajokyvystä

Lain mukaan lääkärit eivät enää lähetä poliisille sen kannalta turhia tietoja, kuten diagnooseja ja yksittäisiä terveystietoja, vaan ainoastaan johtopäätökset ajokyvystä ja mahdolliset lisätoimenpide-ehdotukset, silloin kun lääkäri katsoo, että lisätutkimukset voisivat vielä selventää asiaa. Tämä parantaa potilaiden tietosuojaa. Laissa tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus koskee myös optikkoja kuljettajan 45-vuotistarkastuksessa. Tarvittaessa optikko ehdottaa lääkärin tutkimusta näkökykyyn vaikuttavan sairauden selvittämiseksi.

Ensimmäistä ajolupaa haettaessa vaaditaan edelleen pakollinen lääkärintarkastus, mutta 60-vuotiaiden kuljettajien tarkastuksista luovutaan. Lääkärinlausunto vaaditaan nykyiseen tapaan jatkettaessa ajo-oikeutta 70 vuoden iässä ja sen jälkeen. Ammattikuljettajien tarkastukset säilyvät entisellään.

Tavoitteena potilaan suostumus ilmoittamiseen

Lääkärin on ilmoitettava potilaan ajokyvyttömyydestä silloin, kun hän on tutkimusten perusteella todennut henkilön terveydentilan heikentyneen pysyvästi tai pysyväisluonteisesti. Lähtökohtana on, että ajoluvan terveydellisten edellytysten puuttuminen on tutkimusten jälkeen selkeästi määriteltävissä. Vastuu ilmoituksesta kuuluu henkilöä vakituisesti hoitavalle lääkärille. Päivystystilanteissa ja muissa yksittäisissä potilaskontakteissa ei ole yleensä mahdollista selvittää, täyttyvätkö ajokortin terveydelliset edellytykset tai onko terveydentilan heikentyminen pysyväisluonteista. Jos ajokortin haltija käy erikoislääkärin tutkimuksissa, joissa ajoterveysedellytysten todetaan pysyväisluonteisesti heikentyneen, erikoislääkärin on ilmoitettava asiasta poliisille. Lähtökohtana on aina saada henkilö ymmärtämään tilanne ja suostua ilmoitukseen. Ilmoitusvelvollisuus ei poistu, jos henkilö kertoo lääkärille, että hän ei enää aja, mutta ei kuitenkaan suostu lausunnon lähettämiseen poliisille.

Ilmoitusvelvollisuuden kynnys melko korkea

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeissa ilmoitusvelvollisuuden kynnys pidetään melko korkeana, jotta potilaiden hoitoon hakeutuminen ei kärsisi ja lääkäreiden ja poliisien toiminta vaikeutuisi. Ilmoitusvelvollisuuden rajojen vedossa on kuitenkin otettava huomioon liikenneriski niin, että pysyvän sairauden vuoksi liikenteessä itselleen ja muille vaaraksi olevat henkilöt eivät aja.

Tieliikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia sairauksia ovat mm. päihderiippuvuus, äkillisiä tajunnan häiriöitä aiheuttavat sairaudet ja etenevät vakavat neurologiset sairaudet, kuten dementia. Ministeriön ohjeissa käsitellään kuulon ja näön sekä liikuntarajoitteisuuden lisäksi sydän- ja verisuonisairauksia, diabetesta, neurologisia sairauksia, psyykkisiä häiriöitä, päihteiden käyttöä, sekä huumeiden ja lääkkeiden käyttöä. Ohjeissa todetaan, mitkä näihin ryhmiin kuuluvat sairaudet ja missä vaiheessa estävät ajamisen niin, että siitä on ilmoitettava poliisille.

Ohjeet ovat STM:n internet-sivuilla: www.stm.fi >ajankohtaista > suositukset ja ohjeet >ohjeet

Lisätietoja:
Ylilääkäri Terhi Hermanson, STM, puh. 09-160 73901, 050 526 9782
Ylilääkäri Jaana Mäkelä, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, puh. 09-772 92115
Esittelijäneuvos Arja Myllynpää, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, puh. 09-772 92128

Sivun alkuun