Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Finanspolitiska ministerutskottet fastslog riktlinjer för utvecklandet av SoteDigi Oy:s roll under de närmaste åren

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
12.6.2020 13.34
Pressmeddelande 411/2020

Finanspolitiska ministerutskottet har förordat att det statsägda riksomfattande bolaget SoteDigi Oy och dess specialuppdrag förblir sektorsövergripande.

Bolagets namn ändras så att det på ett mer neutralt sätt beskriver bolagets verksamhetsområde och bolaget bygger upp en samarbetsmodell tillsammans med kundgrupperna. Bolagets verksamhet finansieras huvudsakligen med statlig finansiering åren 2020–2022.

Av bolagets kapital återbetalas 57 miljoner euro till statsbudgeten. 50 miljoner euro anvisas social- och hälsovårdsministeriet  för social- och hälsovårdstjänster som upphandlas hos bolaget samt 7 miljoner euro för räddningstjänster upphandlas hos bolaget. I samband med upplösningen av Maakuntien ICT-palvelukeskus Oy intäktsförs i budgeten dessutom uppskattningsvis 16 miljoner euro, som anvisas finansministeriet för upphandling av offentliga IKT-tjänster från bolaget.

Beslut om ändring av bolagets namn och återbetalning av kapitalet fattas vid ordinarie bolagsstämman i juni. I bolagsordningen antecknas samtidigt att bolaget inte eftersträvar vinst med sin verksamhet.

De ministerier som ansvarar för bolagets innehållsfrågor ingår ett avtal med bolaget inom ramen för budgetfinansieringen om målen för befintliga och nya uppgifter och projekt och om finansieringen av programmen för åren 2021–2023. Finansministeriet fortsätter som ägarstyrare av bolaget. Den samarbetsgrupp för ägarstyrning som ska inrättas ska beakta substansministeriernas sakkunskap vid ägarstyrningen av bolaget.

Bolaget utvecklar sin affärsverksamhet för att främja tjänsternas produktivitet och verkningsfullhet. Bolaget ges i uppdrag att utreda ändamålsenligheten hos utvidgandet av ägarrelationen och intjäningslogiken tillsammans med regionala aktörer innan landskapen inrättas. Finansministeriet överlämnar de slutsatser och alternativ som dragits utifrån utredningen om bolagets ägarstruktur och affärsmodell eller en lägesrapport om utredningen till finanspolitiska ministerutskottet senast våren 2021.

SoteDigi Oy och Vimana Oy slogs samman från och med den 1 februari 2020 genom ett företagsköp där SoteDigi Oy förvärvade Vimana Oy:s hela affärsverksamhet. Det riksomfattande bolagets specialuppgift är att utveckla och stöda nationella digitala lösningar som förbättrar social- och hälsovårdens, räddningsväsendets och andra branschers produktivitet och effektivitet på ett övergripande och ibruktagandet av dem, liksom även myndigheters utnyttjande av nationell digital ärendehantering.    Bolaget främjar dessutom integreringen och interoperabiliteten inom den offentliga förvaltningens IKT, informationsledning samt kundorienterade och kostnadseffektiva tjänster och framtida digitalisering.

SoteDigi Oy och Vimana Oy grundades ursprungligen i samband med beredningen av den föregående regeringens landskaps- och vårdreform. Bolaget ansvarar bland annat för två nationellt betydande social- och hälsovårdstjänster för invånarna (Omaolo-tjänsten och 116 117-jourhjälpen).

Ytterligare information: Salla Kalsi, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 430, salla.kalsi(at)vm.fi, Markku Heinäsenaho,tfn 0295 163 158, markku.heinasenaho(at)stm.fi, social- och hälsovårdsministeriet, Timo Lepistö, styrelseordförande, tfn 0400 821 815, timo.lepisto(at)sotedigi.fi

Finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer
FM:s, SHM:s och IM:s promemoria

Sivun alkuun