Sosiaali- ja terveysministeriön hankehaun valintaperusteet ja niiden painoarvot 

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea on yleisasetuksen (1313/2013) mukaisesti tutkinut ja hyväksynyt toimien valinnassa käytetyt menetelmät ja perusteet 13.6.2014.

Suomen rakennerahasto-ohjelman valintaperusteita on kolmenlaisia:

I Yleiset valintaperusteet

Yleiset valintaperusteet ovat EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, joista rahoittajan tulee riittävästi varmistua ennen hankkeen hyväksymismenettelyä. Yleiset valintaperusteet toimivat rahoittajan tarkastus- ja muistilistana. Rahoittaja merkitsee tietojärjestelmässä rastilla kaikki täyttyvät kriteerit. Mikäli jokin kriteeri ei täyty, hanke ei voi saada rahoitusta. 

II Erityiset valintaperusteet

Erityiset valintakriteerit ovat erityistavoitekohtaisia. Ne eivät rajaa hankkeiden tukikelpoisuutta, vaan pyrkivät nostamaan esille parhaita hankkeita. Valintaperusteiksi on nostettu ohjelman erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä tai painotuksia. Kaikkien hankkeiden tulee vaikuttaa kasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen.

Rahoittaja merkitsee hankkeen pisteet ja painotukset perusteluineen kunkin erityistavoitekohtaisen arviointiperusteen kohdalle. Pisteytysasteikko on 1-5. Hankevalinnassa voidaan valintaperusteita painottaa haun tavoitteiden mukaisesti. Painotukset ilmaistaan prosentteina ja kokonaisarvoksi on tultava 100. 

III Alueelliset tai teemakohtaiset tarkentavat valintaperusteet

Rahoittaja voi asettaa haussa lisäksi myös omia, tarkentavia valintaperusteita erityistavoitteille. 

Valintaperusteet

I Yleiset valintaperusteet

 • Hakijan (tai tuen siirronsaajan) toteuttajaorganisaatio ja hankkeen tuettavan toiminnan toimenpiteet ovat ohjelman erityistavoitteen mukaisia.
 • Hakija (tai tuen siirron saaja) on yksityisoikeudellinen tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö.
 • Hankkeella on tunnistettuun tarpeeseen pohjautuva hankkeen etenemisen tarkastelun mahdollistava tavoitteellinen ja konkreettinen suunnitelma.
 • Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Hakija (tai tuen siirronsaaja) ei ole konkurssissa tai laiminlyönyt oleellisesti veroja tai sosiaaliturvamaksuja, eikä hanketoteuttajan avainhenkilö ole syyllistynyt aiemmin rikokseen avustuksia haettaessa tai asetettu liiketoimintakieltoon.
 • Hankkeelle esitetyt resurssit ovat realistiset hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) on edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se hankkeen luonteen vuoksi ole tarpeetonta.
 • Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) ei ole ERI-rahastoihin kohdistuvaa täytäntöönpanokelpoista takaisinperintäpäätöstä (esim. pysyvyyssäännön rikkominen, aiemman myönnetyn valtiontuen takaisinperintäpäätöksen keskeneräisyys), jota ei ole maksettu.
 • Hankkeessa työskentelevillä on toteuttamisen kannalta tarvittava koulutus tai osaaminen.
 • Hankkeen saamaa tukea ei käytetä yleisenä toimintatukena.
 • Kehittämishankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä (ei koske investointihankkeita, eikä yksittäisten yritysten kehittämishankkeita).
 • Hankkeen saamalla tuella on merkittävä vaikutus hankkeen toteutumiseen. 

II Erityiset valintaperusteet

Erityistavoite 7.1: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

 • Hankkeen toimenpiteillä edistetään työhyvinvointia ja/tai työn tuottavuutta välittömästi tai välillisesti. (15 %)
 • Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin yritysten ja organisaatioiden uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi. (10 %)
 • Hanke edistää toimijoiden verkottumista ja/tai erilaisia yhteistyön muotoja. (10 %)
 • Hanke edistää eri-ikäisten työurien pidentämistä ja työllisyyttä. (15 %)
 • Hankkeen toimenpiteet edistävät vähähiilistä taloutta. (5 %)
 • Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (5 %)
 • Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (5 %)
 • Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (5 %)
 • Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (5 %) 

III Teemakohtainen tarkentava valintaperuste

Hankkeessa kehitetään laajassa kumppanuusverkostossa valtakunnallisia toimintamalleja ja/tai hankkeen tuloksia voidaan käyttää lainsäädännön kehittämisen, soveltamisen ja toimeenpanon tukena. (25 %)

Lisätietoja

Siru Nylén-Karo, ylitarkastaja 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163244  


Ritva Partinen, ylitarkastaja 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Terveyden edistämisen ryhmä 0295163330  


Lars Kolttola, neuvotteleva virkamies 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163266