Tatuoinnit

Tatuointi

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja kehittää kemikaalilainsäädäntöä, jonka piiriin myös tatuointivärit kuuluvat. Tatuointiväreille ei ole tällä hetkellä erillistä EU-säädöstä, mutta Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) johdolla on tehty Euroopan komission pyynnöstä vuonna 2017 valmistunut tatuointivärejä koskeva rajoitusehdotus. Komissio on valmistelemassa tämän pohjalta asetusta, jolla rajoitettaisiin tiettyjen haitallisiksi tunnettujen aineiden käyttöä tatuointiväreissä. Tällaisia aineita ovat varsinaisten väriaineiden lisäksi esimerkiksi tietyt apuaineet kuten liuottimet. 

Tatuointitoiminta kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevan
kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin.

Tatuointi on ihon koristamista niin, että ihon alimpiin kerroksiin pistellään neulan avulla
väriainetta. Yleensä aine pysyy ihossa vähintään kymmeniä vuosia. Osa tatuointiväristä 

kuitenkin hajoaa elimistössä tai kulkeutuu muualle, kuten imusolmukkeisiin.

Tatuointeja koskeva lainsäädäntö

Vaikka tatuointeja koskevaa omaa erityislainsäädäntöä ei vielä olekaan, tatuointivärejä ja tatuointipalveluja koskevat useat eri laeissa säädetyt velvoitteet.

Tatuoinnissa käytettävät väriaineet ja niiden valmistusaineet kuuluvat
kemikaalilainsäädännön piiriin. Sen mukaan kemikaalin valmistajan vastuulla on selvittää jokaisen markkinoille saattamansa kemikaalin luokitus.

Jos kyseessä on vaaralliseksi luokiteltava kemikaali, sen pakkaus on merkittävä
varoitusetiketillä, jossa on varoitusmerkki ja asianmukaiset muut tiedot suomeksi ja ruotsiksi. Siitä on myös toimitettava käyttöturvallisuustiedote vastaanottajalle ja tehtävä kemikaali-ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). EU:n REACH-asetuksen perusteella tiettyjä kemikaaleja voidaan rajoittaa tai niiden käyttö voi olla luvanvaraista.

Kemikaalilainsäädännön puitteissa ei ole juurikaan arvioitu aineiden käyttöä nimenomaan tatuointiväreinä. Näin ollen riskeistä on hyvin vähän tutkittua tietoa.

Tatuointipalvelujen toimitiloja koskee terveydensuojelulaki. Lain mukaan tatuoijan on
ilmoitettava toiminnastaan oman kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jolloin toimitila saadaan suunnitelmallisen valvonnan piiriin.

Tatuointien tekeminen määritellään myös kuluttajapalveluksi työ- ja elinkeinoministeriölle kuuluvan kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti. Näin ollen tatuointien tekemisestä on myös tehtävä ilmoitus kunnan viranomaiselle. Tatuoijalla on oltava turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman palveluun liittyvien vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi. Laki edellyttää myös toiminnanharjoittajia kertomaan riskeistä kuluttajille sekä varmistumaan siitä, ettei palvelusta eikä kulutustavarasta aiheudu vaaraa terveydelle.

Tatuointien terveysriskit

Tatuointeja ei suositella alle 18-vuotiaille. Erityisesti raskaana olevien, vakavaa
perussairautta potevien ja immuunijärjestelmään vaikuttavaa lääkitystä saavien pitäisi olla tietoisia tatuointiin liittyvistä terveysriskeistä.

Neulatatuointiin liittyvistä haitoista yleisimpiä ovat pigmenttien ja väriaineiden aiheuttamat yliherkkyysreaktiot.

Mikäli hygieniassa on puutteita, neulatatuointi voi altistaa veriteitse tarttuville infektioille, kuten B- ja C-hepatiitille, hiv:lle sekä vaikeille bakteeritulehduksille. Myös krooninen
ihosairaus voi puhjeta tatuoidulle ihoalueelle. Toistaiseksi on epäselvää, onko tatuointien ja ihosyövän välillä yhteyttä. Myös pitkäaikaisaltistuksesta on yhä niukasti tietoa.

Suurin osa tatuointeihin liittyvistä haitoista on ennalta arvaamattomia. Ne voivat ilmetä
milloin tahansa henkilön elinaikana.

Tatuointeihin liittyvä valvonta

Tukes valvoo, että tatuointiväriaineiden käytössä noudatetaan kemikaalilainsäädäntöä.
Tukes valvoo nykyään myös kuluttajapalveluiden turvallisuutta eli sitä, että palvelussa käytettävät tilat, välineet ja muu tarpeisto ovat turvallisia.

Myös Tulli voi puuttua lainsäädännön rikkomuksiin maahantuonnin yhteydessä. Asiakkaalle on annettava tarvittavat tiedot ja ohjeet sekä kerrottu palvelun mahdollisista riskeistä.  Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat tatuointiliikkeissä esimerkiksi hygieniaan ja välineiden säilytykseen liittyviä asioita.

Lisätietoja

Hanna Korhonen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163041