Miten palvelut voitaisiin tuoda kotiin setelillä?

Sosiaali- ja terveysministeriö 25.6.2002 7.00
Tiedote 187/2002

Palveluseteli voitaisiin ottaa laajaan käyttöön ja kotipalvelun asiakkaille turvata todellinen valinnan mahdollisuus, jos selvityshenkilöiden ehdotukset toteutuvat. Kunta voisi päättää palvelusetelin antamisesta nykyisen järjestelmän pohjalta. Selvityshenkilöt esittävät myös, että palvelusetelin hinta porrastettaisiin asiakkaan tulojen mukaan vastaamaan nykyistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen porrastusta.

Palvelusetelin käyttöä on pohdittu ennenkin, mutta nyt valmistuneessa selvityksessä asiaa on käsitelty niin, että palveluseteli olisi todellinen vaihtoehto, jolla asiakas saa tarvitsemansa palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta. Palveluseteli olisi eräänlainen kunnan maksusitoumus, joka perustuu hoidon tarpeeseen ja se olisi osa hoito- ja palvelusuunnitelmaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti huhtikuussa 2002 johtaja Risto Suomisen ja suunnittelupäällikkö Olli Valpolan laatimaan ehdotukset niistä toimenpiteistä, joilla palvelusetelin käyttöönottoa voidaan tehostaa kunnan järjestämässä kotipalvelussa. Selvityshenkilöt luovuttivat muistionsa "Palvelut kotiin setelillä?" peruspalveluministeri Eva Biaudet?lle tiistaina 25. kesäkuuta Helsingissä.

Tavoitteena oli arvioida ne toimenpiteet, joita tarvitaan palvelusetelin käyttöönoton tehostamiseksi siten, että yksityiset palvelun tuottajat voisivat tarjota kunnan kotipalvelun asiakkaille palveluvaihtoehdon. Tarkastelun painopisteenä oli itsenäisen suoriutumisen ja kotona selviytymisen tukeminen. Kohteena oli sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu.

Asiakkaalle aito mahdollisuus valita palveluntuottaja

Aiempien kokeilujen ja ulkomailla käytössä olevien järjestelmien perusteella selvityshenkilöt ovat hahmotelleet toimivan palvelusetelijärjestelmän piirteitä. Palveluseteliä käytettäessä sovelletaan sitä lainsäädäntöä, joka koskee muutakin kunnan järjestämisvastuulla tapahtuvaa toimintaa. Olennaista tällaisessa järjestelmässä ovat eri tuottajavaihtoehtojen tasapuolinen kohtelu, laadun varmentaminen, kunnan oman tuotannon asema palvelusetelijärjestelmässä sekä palvelusetelin arvon määrittäminen vastaamaan asiakasmaksulaissa määriteltyä tulosidonnaista maksua. Kun asiakasmaksulaissa yleiset perusteet on määritelty Suomessa valtakunnan tasoisena, on myös palvelusetelin arvo määrättävä samoin periaattein. Kunnat voisivat määritellä setelin arvon tarkemmin sekä halutessaan lisätä seteliin oman kunnallisen osuuden. Kunnan oma kotipalvelujen tuotanto tulisi mahdollisuuksien mukaan sisällyttää palvelusetelillä tapahtuvan asiakasvalinnan piiriin. Tärkeää on, että asiakkaalla olisi todellinen mahdollisuus valita palveluntuottaja.

Selvityshenkilöt esittävät tuloverolakiin, lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta sekä lakiin ja asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista palvelusetelin käyttöä parantavia ehdotuksia. Lisäksi he ehdottavat kilpailulainsäädännön sekä kuluttajansuojalainsäädännön soveltamiseen liittyvien kysymysten selvittämistä. He selvittivät myös eläkkeensaajan hoitotuen ja palvelusetelin yhteensovittamista.

Tasavertaisten kilpailumahdollisuuksien varmistamiseksi Suomen Kuntaliiton tulisi antaa suositus piilevän arvonlisäveron 5 prosentin palautuksen ohjaamisesta yksityisille tuottajille. Palvelusetelin käyttöönottoon helpottamiseksi Suomen Kuntaliiton tulisi valmistella konkreettiset menettelytapaohjeet kunnille ja antaa myös selkeät verotusta sekä oikeudellisia asioita koskevatohjeistukset.

Lisätietoja antavat:

-Selvityshenkilöt, Suomen Yrittäjät ry, johtaja Risto Suominen puh. 0500 - 417 889 ja Kansaneläkelaitos, suunnittelupäällikkö Olli Valpola puh. 040- 540 4718

-sosiaali- ja terveysministeriöstä ylitarkastaja Viveca Arrhenius puh. 160 74135, 050 561 3833.

Risto Suominen ja Olli Valpola: Palvelut kotiin setelillä? Selvitys palvelusetelin käytön tehostamisesta kunnan kotipalveluissa. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2002:10, ISBN 952-00-1170-6. Julkaisu tulee myöhemmin ministeriön kotisivuille www.stm.fi. Sitä saa ostaa [email protected] tai puh. (03) 260 8535 ja se maksaa 14,80 euroa.