Hyppää sisältöön
Media

Toimeentulotuki 1.1.2014 lukien

Julkaisuajankohta 26.11.2013 7.51
Tiedote N5-63433

Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille 

1. Toimeentulotuen perusosien määrät

Toimeentulotuen perusosia korotetaan 1.1.2014.

Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotuen perusosan määrä on sidottu kansaneläkeindeksin kehitykseen (9 a §). Kansaneläkeindeksin pisteluvuksi vuodelle 2014 on vahvistettu 1630. Toimeentulotuen perusosien määrät nousevat indeksikorotuksen verran 1.1.2014.

Kaikissa kunnissa sovelletaan samoja toimeentulotuen perusosien euromääriä. Yksin asuvan henkilön perusosan määrä on 480,20 euroa kuukaudessa 1.1.2014 lähtien. Yksinhuoltajalle korotettuna maksettavan perusosan määrä on 528,22 euroa. Perusosien määrät eri perheenjäsenten osalta on esitetty oheisessa liitteessä 1.

Sosiaali- ja terveysministeriön käyttämät perusosien laskentaperiaatteet esitetään liitteessä 3.

2.  Perusosan alentaminen

Toimeentulotukilain 10 §:ssä on säädetty seuraukset siitä, että henkilö ilman perusteltua syytä kieltäytyy hänelle tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä tai muista pykälässä säädetyistä toimenpiteistä, ja tämä on aiheuttanut toimeentulotuen tarpeen. Ote toimeentulotukilaista on liitteenä 2.

Lain 2 a §:ssä säädetään velvollisuudesta ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi. Jos toimeentulotuen hakija ei ilmoittaudu työvoimatoimistoon työnhakijaksi, toimeentulotuen perusosan suuruutta voidaan alentaa hänen osaltaan siten kuin lain 10 §:ssä säädetään.

Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa lain 10 §:n mukaisesti, mutta 10 §:n soveltamisen seurauksena ei voi olla ettei tukea myönnetä lainkaan. Alentaminen koskee ainoastaan kyseisen henkilön perusosaa, ei muita tuen piirissä olevia eikä toimeentulotuen muita osia.

Perusosaa voidaan alentaa enintään 20 prosenttia ja yhteensä enintään 40 prosenttia toimeentulotukilain 2 a §:n ja 10 §:n tarkoittaman henkilön kohdalla. Alentamisen ehdoista säädetään lain 10 §:n kolmannen momentin kohdissa 1 ja 2. Alentamista ei siten voida tehdä mekaanisesti, ja oheisen taulukon euromäärät ovat asiakkaalle suoritettavan perusosan ehdottomia vähimmäismääriä.

Mainitun 10 §:n neljännen momentin mukaan alentaminen voidaan tehdä vain edellyttäen, että alentaminen ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana. Alentaminen voi olla kestoltaan enintään kaksi kuukautta kerrallaan kieltäytymisestä tai laiminlyönnistä lukien. Alentamisen kestoa ei siten määritellä toimeentulotuen hakuajankohdasta tai tuen myöntämispäivämäärästä käsin.

Perusosan alentamiselle asetettuja ehtoja ja mm asiakkaalle tässä yhteydessä aina laadittavaa suunnitelmaa käsitellään sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille (STM Julkaisuja 2013:4) luvuissa 4.2.2 ja 4.2.3. Opas on luettavissa ministeriön verkkosivustolta.

Perusosan alentamista on käsitelty sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfossa 7a/2011 (29.11.2011). Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 8a/2010 käsittelee perusosan alentamista sellaisen täysi-ikäisen alle 25-vuo­tiaan henkilön kohdalla, joka on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt koulutuksesta niin, että hän ei ole työttömyysturvalain 8 luvun 2 §:n perusteella oikeutettu työttömyysetuuteen.

Lisätietoa

ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, p. 0295 1603 305
asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, p. 0295 1603 302
[email protected]

Kommuninfo
Sivun alkuun