Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Den jämkade arbetslöshetsförmånen ändras

Social- och hälsovårdsministeriet
28.12.2018 12.07
Pressmeddelande 225/2018

Tidpunkten för löneutbetalningen, dvs. betalningsprincipen, inverkar på arbetslöshetsförmånens belopp.

Löneinkomsten ska beaktas vid jämkning av arbetslöshetsförmånens belopp vid den tidpunkt när lönen betalas. Om till exempel lönen för ett ströjobb som utfördes i april betalas i maj, beaktas den löneinkomsten vid jämkning av arbetslöshetsförmånen för maj. Arbetslöshetsförmånen för april betalas till fullt belopp, om det då inte finns andra inkomster som ska beaktas vid jämkningen. Ändringen minskar dröjsmålet vid behandlingen av ansökan för april. I och med ändringen har den som ansöker om ersättning för arbetslöshetstid redan tillgång till en löneuträkning när hen fyller i sin ansökan. Dessutom har den sökande redan tillgång till den löneinkomst som arbetslöshetsförmånen jämkas enligt när inverkan på förmånsbeloppet infaller.

Följande bild illustrerar ändringen:

Jämkad arbetslöshetsförmån för arbetslösä

I ändringen utnyttjas ibruktagandet av inkomstregistret, eftersom inkomstuppgifterna fås via inkomstregistret i stället för löneuträkningen.

Republikens president stadfäste lagen den 28 december. Lagen träder i kraft den 1 april 2019.

Det skyddade inkomstbeloppet och beräkningsformeln för jämkad förmån ändras inte

Det sker inga andra ändringar i fråga om den jämkade arbetslöshetsförmånen. Det skyddade inkomstbelopp som inte beaktas vid jämkningen, dvs. 300 euro i månaden, förblir oförändrat. Den beräkningsformel som används för att bestämma den jämkade förmånens belopp ändras inte heller. Huvudregeln är att arbetslöshetsförmånen för en person som är helt arbetslös minskar varje månad med 50 procent av den löneinkomst som överstiger det skyddade beloppet (300 euro/månad).

Det är möjligt att göra uppskattningar av den jämkade arbetslöshetsförmånens belopp med hjälp av räknare som Arbetslöshetskassornas Samorganisation och Folkpensionsanstalten har på sina webbplatser.

Arbetslöshetskassornas Samorganisations räknare

Folkpensionsanstaltens räknare, om du ansöker om arbetsmarknadsstöd

Folkpensionsanstaltens räknare, om du ansöker om grunddagpenning

Hur arbetstiden påverkar rätten att få jämkad arbetslöshetsförmån ändras inte heller. För perioder med heltidsarbete i över två veckor betalas jämkad arbetslöshetsförmån inte heller i fortsättningen. Arbetstid som överstiger 80 procent av timmarna för heltidsarbete förhindrar också utbetalning av arbetslöshetsförmån. 

Ytterligare information

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 0295 163 288, [email protected] (28.12.2018 och fr.o.m. 7.1.2019)
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085, [email protected] (31.12.2018–4.1.2019)

Sivun alkuun