Hyppää sisältöön
Media

Grundtryggheten för låginkomsttagare och barnbidragen höjs fr.o.m. den 1 januari 2020

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2019 13.08
Pressmeddelande

Grundtrygghetsförmånernas nivå höjs från och med den 1 januari 2020. Det betyder att rehabiliteringspenningens minimibelopp, minimibeloppet av sjuk- och föräldradagpenningen, grunddagpenningen inom utkomstskyddet för arbetslösa och arbetsmarknadsstödet höjs med 20 euro per månad.

Höjningen av grunddagpenningen höjer också nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen och alterneringsersättningen. Utöver nivåhöjningen görs en indexjustering på 1 procent av de förmåner som är bundna till folkpensionsindexet. Läs mer om förmånernas eurobelopp på FPA:s webbplats.

Barnbidragen för familjer med flera barn höjs med 10 euro i månaden från och med det fjärde barnet. Ensamförsörjartillägget till barnbidraget höjs med 10 euro i månaden. Ändringen genomförs på ett sådant sätt att den gagnar även de familjer som får utkomststöd. Av denna orsak höjs utkomststödets grunddel för ensamförsörjare. Underhållsstödet höjs med 7 euro i månaden och där görs även en indexjustering.

Syftet med höjningarna av grundtryggheten är att minska ojämlikheten och antalet hushåll som är beroende av utkomststöd.

Regeringen har föreslagit att de lagar som gäller detta stadfästs, och republikens president stadfäste lagarna onsdagen den 4 december. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 201, [email protected]

Sivun alkuun