Hyppää sisältöön
Media

Opasluonnos SORA-lainsäädännön toimeenpanoon terveydenhuollossa lausunnoille

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2014 9.31
Tiedote -

Opiskeluun Soveltumattomuuteen liittyviä Ratkaisuja, SORA-lainsäädäntöä koskeva opasluonnos lähetetään lausuntokierrokselle 30.6.2014 aina 26.8.2014 asti. Opas on laadittu terveydenhuollon tueksi SORA-lainsäädännön toimeenpanoa varten. Oppaan tavoitteena on yhtenäistää terveydenhuollon käytännöt koskien opiskelijaksi ottamista, huumausainetestausta sekä opiskeluoikeuden peruuttamista ja sen palauttamista.

SORA koskee niitä opiskelijoita, joiden opiskeluihin, ja myöhemmin työhön, sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta, sekä lisätä koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen mahdollisuuksia puuttua opiskelijan alalle soveltumattomuuteen. Tärkeänä tavoitteena on varmistaa opiskelijoiden oikeusturva opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa, sekä selkeyttää sääntelyä siten, että menettelyt perustuvat lainsäädäntöön ja sen nojalla annettuihin määräyksiin.

Opiskelijavalintojen pääperiaatteena on esteettömyys. Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus opiskella haluamaansa alaa. Joillakin SORA-alan opiskelijaksi hakevilla voi olla terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä rajoitteita, jotka voivat estää opiskelijaksi ottamisen silloin, kun opintoihin liittyviä turvallisuusvaatimuksia ei voida täyttää. Tämä ei kuitenkaan saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Tällöin koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut ohjaavat hänet terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tutkimuksiin ja selvityksiin, joista selviää, onko opiskelijaksi hakevalla ilmeisiä esteitä tutkinnon suorittamiseen tai alalla toimimiseen. Mikäli näin on, koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen on tarjottava mahdollisia tukitoimia, kuten opiskeluhuollon palveluja, apuvälineitä tai erityisopetusta. Koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen tehtävänä on kohtuullisten toimien arvioiminen. Jos opiskelija ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä, tai opiskelun esteitä ei voida kohtuullisin toimin poistaa, eikä opiskelijaa voida ohjata toiselle koulutusalalle, viimesijaisena toimenpiteenä opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus.

Opiskeluoikeuden palauttamista voi anoa kirjallisesti koulutuksen järjestäjältä tai korkeakoululta. Hakijan tulee osoittaa, että hän täyttää opiskelijaksi ottamisen terveydelliset edellytykset. Mikäli taas lääkäri on todennut, ettei opiskelija täytä tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, hänet tulee ohjata jonkin tuen piiriin, esimerkiksi Etsivään nuorisotyöhön tai TE-palveluihin.

Huumausainetestaus perustellusti

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on riippuvainen huumeista, tai hän työskentelee huumausaineiden vaikutusten alaisena, koulutuksen järjestäjä tai korkeakoulu voi velvoittaa hänet esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen. Huumausainetestaukseen liittyvät säännökset ja määräykset koskevat kaikkien alojen opiskelijoita toisella asteella ja korkeakouluissa. Kun opiskelija velvoitetaan huumausainetestaukseen, on hänelle testituloksesta riippumatta tehtävä terveydenhuollossa aina erityisen tuen tarpeen arvio. Terveydenhuollon tulee varmistaa, että opiskelija saa tarvitsemansa hoidon. Opiskelijoiden huumausainetestauksella pyritään estämään huumausainekäytöstä aiheutuvat vaaratilanteet.

Lisätietojaylitarkastaja Ritva Partinen, p. 0295 163 330, [email protected]
Liitteet

Opasluonnos SORA-säännösten ja -määräysten toimeenpanosta terveydenhuollossa
Lausuntopyyntö (pdf, 107 kB ) 

Sivun alkuun