Hyppää sisältöön
Media

Målet är att halvera antalet skador som uppkommer i vården

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 8.9.2011 9.00
Pressmeddelande -

Institutet för hälsa och välfärd startar ett fyraårigt program för patientsäkerhet i samarbete med sjukhusen, hälsocentralerna och nationella aktörer. Programmet syftar till att stärka vårdpraxis som beaktar patientsäkerheten och att halvera antalet skador som uppkommer i vården fram till år 2020.

"Det kan ske misstag vid alla verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, eftersom all mänsklig verksamhet är förknippad med en risk för misstag. Det får dock inte medföra men och skador för patienterna och personalen. Därför ska hälso- och sjukvårdsenheterna enligt den nya lagen utarbeta en plan för patientsäkerheten", säger Pia Maria Jonsson, utvecklingschef vid THL. Jonsson behandlade frågan under torsdagen vid den andra nationella konferensen för patientsäkerhet i Helsingfors.

"I Finland har det systematiska patientsäkerhetsarbetet inletts något långsammare än i de övriga nordiska länderna. Situationen håller nu klart på att förändras, eftersom den nationella strategin för patientsäkerhet och hälso- och sjukvårdslagen jämte förordningar bildar en stark grund för de praktiska åtgärderna", framhäver Jonsson. 

"Vi behöver inte börja utvecklingsarbetet från noll", framhäver Marina Erhola, överdirektör vid THL. "Vid hälsocentralerna och sjukhusen görs mycket arbete för att förbättra patientsäkerheten. Det är nu dags att sammanställa kunskapen och erfarenheterna så att alla får tillgång till dem och attingripa i de problem på systemnivå som förekommer i samarbetet."

Programmet för patientsäkerhet skapar en ny säkerhetskultur   

De vanligaste negativa händelserna är infektioner som anknyter till vården, fel eller fördröjd diagnos, felmedicinering, kirurgiska misstag, fel i anordningar och mänskliga misstag.

"Upp till hälften av de negativa händelserna kunde förhindras genom systematiskt arbete för att förutse risker, genom konsekvent ledning, uppföljning och utbildning och genom att man lär sig av sådana risksituationer som redan inträffat. Nu eftersträvas ett liknande resultat som nåtts i arbetet med att minska antalet dödsfall i trafiken", säger Anneli Milén, programchef vid THL.

Det finns redan fungerande verktyg för att förebygga misstag i vården. Sådana verktyg är till exempel checklistor för operationer, anvisningar om handhygien och patientarmband med streckkod som säkerställer identifieringen. Enhetlig praxis för registreringen ökar säkerheten avsevärt när patienter flyttas. Läkemedelsindustrin ska se till att läkemedlens namn tydligt skiljer sig från varandra. 

Paavo Koistinen, ordförande för Finlands Patientförbund, framhäver att patienten ska ha en viktig och aktiv roll i vården, men att det alltid är personalen som ansvarar för säkerhetsfrågorna. En fördel i det nya programmet är enligt Koistinen att patienterna och patientorganisationerna har en betydande roll. Patienterna har ett eget perspektiv på vårdkvaliteten och säkerheten, och genom att beakta detta perspektiv kan verksamheten utvecklas.

Kunskap från internationella erfarenheter

Internationella och nordiska ledande experter deltar i konferensen för att dela med sig av sina erfarenheter och den allra nyaste kunskapen. James Reason, professor vid universitetet i Manchester, har lång erfarenhet av arbete för en bättre patientsäkerhet. "Patientsäkerheten förbättras inte genom att man söker och bestraffar enskilda skyldiga personer. Det behövs öppenhet och transparens, man måste lära sig av misstag ochledningen måste också beakta och förutse riskerna i den mänskliga verksamheten."

Utgående från kartläggningar av patientsäkerheten i flera länder har man bedömt att var tionde sjukhuspatient lider skada till följd av vården, var hundrade patient får en allvarlig skada och i ett fall av tusen kan skadan eller misstaget leda till döden.

Konferensen för patientsäkerhet arrangeras av Institutet för hälsa och välfärd i samarbete med social-, och hälsovårdsministeriet, Kommunförbundet, Patientsäkerhetsföreningen i Finland, Finlands Patientförbund, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Konferensen ingår i programmet för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Ytterligare uppgifter

utvecklingschef Pia Maria Jonsson, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 020 610 71 95, [email protected]
programchef Anneli Milén, programmet för patientsäkerhet (Potilasturvallisuutta taidolla) (THL) , tfn 020 610 70 44 , [email protected]
medicinalråd Timo Keistinen, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 050 571 4015, [email protected]På vår webbplats

Klientens och patientens ställning och rättigheter

På andra webbplatser

Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi  (THL)

Programmet för patientsäkerhet (Potilasturvallisuutta taidolla) (THL)

 

Sivun alkuun