Statistik om främjande av välfärd och hälsa

Statistik om finländarnas hälsa och välfärd

THL:s statistik- och registerproduktion ger information om finländarnas hälsa och välfärd på följande ämnesområden:

 • Alkohol, droger och beroende (THL)
  • Alkohol
  • Droger
  • Tobak
 • Sexuell och reproduktiv hälsa (THL)
  • Assisterad befruktning
  • Hiv och aids
  • Ungas sexuella hälsa (skolenkät)
  • Abort
  • Sterilisering
  • Könssjukdomar
  • Medfödda missbildningar
  • Föderskor, förlossningar och nyfödda
 • Utslagning och social ojämlikhet (THL)
  • Utkomststöd
  • Barnskydd
  • Medling vid brott och tvister
  • Undersökning om finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa (AVTK)
  • Undersökning om den pensionerade befolkningens hälsobeteende och hälsa (EVTK)
  • Enkäten Hälsa i skolan
 • Sjuklighet (THL)
  • Alkoholrelaterade sjukdomar
  • Diabetes
  • Psykiska störningar
  • Minnessjukdomar
  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Cancersjukdomar
  • Olycksfall
  • Smittsamma sjukdomar
  • Sjukdomar i muskuloskeletala systemet
 • Främjande av hälsa och välfärd (THL)
  • AvoHILMO-rapportdata om preventiva tjänster och vaccinationer
  • Influensavaccination och dess täckning
  • Enkäten Hälsa i skolan
  • Undersökning om finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa (AVTK)
  • Undersökning om den pensionerade befolkningens hälsobeteende och hälsa (EVTK)

Social-, hälso- och befolkningsstatistik på kommunnivå

Statistikdatabasen SOTKAnet innehåller täckande statistik och indikatorer om bl.a. befolkningens välfärd och hälsotillstånd.I nättjänsten finns långa tidsserier för hela landet, per region och per kommun. Förutom THL-data finns t.ex. data som producerats av Statistikcentralen och FPA. I tjänsten finns även centrala befolknings- och hälsodata för europeiska länder.

Länken nedan går till den finska sidan, men klicka på svenska uppe till höger för en svensk version.

Hälso- och välfärdsstatistik efter befolkningsgrupp

THL:s webbtjänst Terveytemme.fi ger information om hälsa och välfärd efter befolkningsgrupp på landsomfattande och regional nivå.

Välfärdskompassen innehåller nyckelindikatorer för hälsa, välfärd samt social- och hälsovårdstjänster. Den ger referensdata om befolkningens välfärd och hälsotillstånd, användningen av social- och hälsovårdstjänster samt tjänsternas tillgänglighet och effekter. Informationen är baserad på landsomfattande datamängder. Med hjälp av webbtjänsten kan kommuner och regioner jämföra befolkningens välfärds- och hälsonivå med hela landet och andra regioner.

På Statistikcentralens webbplats finns länkar till över 300 statistikgrenar av Finlands officiella statistik (FOS). Större delen av FOS-statistiken produceras av Statistikcentralen, men där finns även länkar till FOS-statistik som samlas in av andra informationsproducenter. Hälsostatistiken har länkar till bl.a. THL:s material.

Statistikcentralen för statistik över dödsorsaker och dödlighetens utveckling.

Uppgifter från THL:s befolkningsundersökningar

THL:s befolkningsundersökningar är baserade på uppgifter som de undersökta personerna själva lämnar i enkäter. Befolkningsundersökningarna följer upp olika befolkningsgruppers hälsa och välfärd.

Kommunernas åtgärder för främjande av kommuninvånarnas hälsa

THL:s TEAviisari är en webbtjänst som beskriver kommunernas åtgärder för främjande av kommuninvånarnas hälsa och minskning av hälsoskillnaderna.

Med hjälp av THL:s databasrapporter kan användaren göra egna urval och sökningar i THL:s material. Databasrapporterna innehåller även färdiga sammanställningar av centrala data på ämnesområdet.Genom rapporterna kan man bl.a. få data om kommunernas främjande av hälsa och välfärd samt data om aborter.

Regional sjuklighetsstatistik

Med hjälp av indexen och kartprogrammen i FPA:s Hälsobarometer kan befolkningens sjuklighet i olika regioner jämföras på årsbasis.

Hälsobarometer (Kela) (på finska)

Med hjälp av THL:s sjuklighetsindex kan kommuner jämföra den egna sjuklighetsbördan med hela landet och andra regioner. Indexet hjälper även att identifiera effektiveringsbehov i hälsoarbetet. Indexets data om centrala folksjukdomars prevalens har samlats från flera nationella register. Indexet beaktar konsekvenserna av olika sjukdomar ur olika perspektiv: dödlighet, arbetsoförmåga, försämrad livskvalitet och direkta hälsovårdskostnader.

Statistik om antalet arbetsolycksfall och yrkessjukdomar

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund för statistik över antalet arbetsolycksfall och yrkessjukdomar som ersätts ur det lagstadgade olycksfallsförsäkringssystemet samt deras orsaker och konsekvenser.

Statistik om alkoholnäringens aktörer, alkoholkonsumtion och -försäljning

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira för tillsammans med regionförvaltningsverken ett alkoholnäringsregister.Registret ger bl.a. information om alkoholnäringens aktörer, alkoholtillstånd och alkoholförsäljning och -konsumtion.

Uppgifter om bostadslöshet

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA samlar årligen in data om antalet bostadslösa från kommunerna.

ARAs utredningar (ARA) (på finska)

THL:s årsböcker

THL publicerar årligen en statistisk årsbok om social- och hälsovården och andra samlingspublikationer på olika ämnesområden.

THL:s statistiska årsbok om social- och hälsovården innehåller långa tidsserier med central statistik om befolkningens välfärd och hälsa samt social- och hälsovårdssystemet.

Årsboken om ungas levnadsförhållanden, Nuorten elinolot, är ett samarbetsprojekt mellan Delegationen för ungdomsärenden, Nätverket för ungdomsforskning och THL.Årsbokens mål är att lyfta fram forskningsdata om unga och tillgänglig statistik. Varje publikation har sitt eget tema.

THL:s statistiska årsbok om alkohol och narkotika beskriver alkohol- och drogsituationens utveckling i Finland.I en allmän översikt anges de viktigaste målen i Finlands alkohol- och drogpolitik och deras samband med internationella alkohol- och drogpolitiska överenskommelser och program.

Lisätietoja

Sari Kauppinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163275