Prehospital akutsjukvård

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftningen om prehospital akutsjukvård samt styr och övervakar verksamheten på allmänt plan.

Prehospital akutsjukvård innebär tillhandahållande av brådskande vård av en akut insjuknad eller skadad patient och efter behov transport av patienten till en vårdenhet. Den prehospitala akutsjukvården och sjukvården i samband med denna utgör en del av hälso- och sjukvården.

Det är sjukvårdsdistrikten som ordnar den prehospitala akutsjukvården i sitt distrikt. De kan sköta verksamheten själva, i samarbete med räddningsväsendet eller ett annat sjukvårdsdistrikt eller köpa servicen av någon annan serviceproducent.

Sjukvårdsdistriktet bestämmer servicenivån för prehospital akutsjukvård

Det är sjukvårdsdistriktet som fattar beslut om servicenivån för den prehospitala akutsjukvården. I beslutet fastställs innehållet i den prehospitala akutsjukvården så att servicen genomförs effektivt, ändamålsenligt och rätt dimensionerat.

Social- och hälsovårdsministeriet har gett ut för sjukvårdsdistrikten avsedda anvisningar om uppgörandet av beslut om servicenivån.

Den prehospitala akutsjukvården ska planeras och genomföras i samarbete med de jourhavande hälso- och sjukvårdsenheterna så att de formar en regionalt fungerande helhet.

Myndigheternas ansvar och centrala författningar i prehospital akutsjukvård

Enligt lagen om hälso- och sjukvård ska ansvaret för den prehospitala akutsjukvården och upprätthållandet av en tillräcklig sjuktransportsberedskap flyttas från kommunerna till sjukvårdsdistrikten senast före början av 2013.

Närmare bestämmelser om den prehospitala akutsjukvårdens uppgifter finns i SHM:s förordning.

Nödcentralens uppgifter i prehospital akutsjukvård

Ambulans för akut insjuknade eller skadade tillkallas i hela landet på nödnumret 112. Nödcentralerna har i uppgift att bedöma ett uppdrags grad av brådska och de till buds stående resurserna också i åligganden som tillkommer vårdens och omsorgens verksamhetsansvar.

Kommunerna, sjukvårdsdistrikten och serviceproducenterna samarbetar med nödcentralerna. Bestämmelser om nödcentralsverksamheten finns i lagen om nödcentralsverksamhet.

Information om reseersättningar för ambulanstransporter och självriskandelen ges av FPA.

Privat sjuktransport i prehospital akutsjukvård

Privat sjuktransportverksamhet är tillståndspliktig. Tillståndet beviljas av regionförvaltningsmyndigheten eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.  Bestämmelser om tillstånd för sjuktransport finns i lagen om privat hälso- och sjukvård.

Vallvira och regionförvaltningsverken ger ytterligare information om tillståndsvillkoren och hur man ska ansöka om tillstånd.

Läkarhelikopterverksamheten i prehospital akutsjukvård

Läkarhelikopterverksamheten är en del av den prehospitala akutsjukvården som definieras i hälsovårdslagen. Verksamheten består av prehospital akutsjukvård och behövliga stödtjänster, det vill säga flygverksamhet, baser och enheter på land.

Vid ingången av år 2012 överförs ansvaret för stödtjänstverksamheten i sin helhet till FinnHEMS Oy, som är en sammanslutning av universitetssjukhusdistrikten, och samtidigt blir verksamheten statsfinansierad. Universitetssjukhusdistrikten svarar för personalen, redskap och läkemedel för den prehospitala akutsjukvården.

Beslut om basernas placeringsplatser fattas av specialupptagningsområdenas centraler för prehospital akutsjukvård som bland annat ska planera och bestämma om läkarhelikopterverksamheten inom sitt område.

Klagan

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte anmärkningar, klagomål eller besvär.

Om du är missnöjd med hur du har betjänats, vårdats, behandlats eller bemötts kan du

  • framställa en anmärkning till den som ansvarar för den prehospitala akutsjukvården i sjukvårdsdistriktet; innan du framställer en anmärkning kan du dock med fördel försöka reda ut frågan tillsammans med dem som har betjänat dig.
  • anföra klagan hos tillsynsmyndigheten, dvs. regionförvaltningsverket i ditt eget område eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Om du tycker att du har bemötts orätt eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta patientombudsmannen i din egen kommun eller samkommun.

Ersättning för en patientskada kan sökas hos Patientförsäkringscentralen.

Om saken gäller en nödcentrals agerande hittar du anvisningar om detta på Nödcentralsverkets webbplats.

Lisätietoja

Timo Keistinen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163385  


Lasse Ilkka, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Valmiusyksikkö / VAL 0295163714