Selvityshenkilöt: Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu 34 sote-alue

Sosiaali- ja terveysministeriö 19.3.2013 8.15
Tiedote -

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu esitetään siirrettäväksi kunnilta sosiaali- ja terveydenhuollon alueille (sote-alue). Samalla sairaanhoitopiirien ja kehitysvammahuollon erityishuoltopiirien kuntayhtymät purettaisiin ja toiminta organisoitaisiin uudelleen. Suomeen muodostettaisiin 34 sote-aluetta/kuntaa, jotka vastaisivat lähes kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä pohtinut selvityshenkilötyöryhmä luovutti ehdotuksensa peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille tiistaina 19. maaliskuuta. Selvityshenkilöiden ehdotukset perustuivat hallitusohjelman ja ministerityöryhmän linjauksiin sekä lukuisiin kuulemisiin viidellä alueella.

Nykyään järjestämisvastuu on noin 140 kunnalla tai yhteistoiminta-alueella. Uudistusta tarvitaan, sillä terveyskeskus- ja sosiaalipalvelujen saatavuudessa on ongelmia ja väestön eriarvoistuminen on jatkanut kasvuaan. Kuntien on myös yhä vaikeampaa suoriutua palvelujen järjestämisestä, kun väestö ikääntyy ja työikäisten määrä vähenee.

Lähipalvelut turvataan ja palvelujen saatavuutta parannetaan

Tulevaisuudessa väestö tarvitsee yhä enemmän palveluja, joissa on samanaikaisesti käytettävissä monenlaista osaamista. Pienet kunnat eivät usein pysty tarjoamaan tällaista palveluvalikoimaa lähipalveluna, vaan kuntalaiset joutuvat hakemaan palveluja monesta paikasta ja hoitojonot kasvavat.

Selvityshenkilöiden ehdottamilla alueilla on nykyistä paremmat mahdollisuudet turvata ihmisille heidän tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Palvelujen järjestäminen nykyistä suuremmilla ja taloudeltaan merkittävästi vahvemmilla alueilla tasaa myös alueellisia eroja ja parantaa kuntalaisten yhdenvertaisuutta. Peruspalveluja on mahdollista lisätä ja vahvistaa, kun järjestämisestä ja rahoituksesta huolehditaan nykyistä leveämmillä hartioilla.

Samalla myös henkilöstön riittävyydestä voidaan huolehtia paremmin. Suuremmassa kokonaisuudessa on mahdollisuus osaamisen kehittämiseen, ammattitaidon ylläpitoon ja henkilöstön joustavampaan käyttöön.

Selvityshenkilöt korostavat myös sitä, että lähipalvelut on turvattava, vaikka palvelujen järjestämisvastuu on suuremmalla alueella. Taloudelliselta kantokyvyltään vahvemman alueen on mahdollista nykyistä paremmin järjestää palvelujen tuotanto monipuolisemmaksi siten, että ihmiset saavat usein tarvitsemansa tai jokapäiväiset palvelut läheltä kotia.

Sote-alueella tarjolla yhdenvertaiset palvelut kaikille

Koko sote-alueella on oltava yhtenäiset perusteet palvelujen järjestämisessä. Järjestämisvastuussa oleva kunta tai sote-alue vastaa siitä, että ihmiset saavat tarvitsemansa laadukkaat palvelut koko alueella. Järjestäjällä voi olla monta tuottajaa tarjoamassa palveluja kuntalaisille.

Hallituksen linjausten mukaisesti suurimmalla osalla sote-alueista olisi käytössä ns. vastuukuntamalli, jolloin kunnat sopivat yhdessä, että yksi kunta vastaisi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueen muiden kuntien puolesta. Muilla sote-alueilla palvelujen järjestämisestä vastaisi alueen kuntien muodostama kuntayhtymä.

Työryhmän mukaan jatkovalmistelussa on arvioitava tarkemmin ehdotusten vaikutusta kasvukeskusten elinvoimaisuuteen, niille aiheutuviin kustannuksiin sekä palvelujen rahoitusmalleihin.

Sote-alueiden mittarina väestön koko, riittävä kantokyky ja erityispiirteet

Ehdotetussa mallissa turvataan ihmisten palvelujen saaminen ja henkilöstön riittävyys eri puolilla Suomea inhimillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Esityksessä on otettu huomioon hallitusohjelmassa ja toimeksiannossa painotettu kuntapohjaisuus sekä edellytykset toteuttaa ratkaisut alueellisesti.

Selvityshenkilötyöryhmän hahmottelemassa mallissa vältetään osaoptimointia, palvelujen päällekkäisyyttä sekä palvelukatveita.

Viidelle erityisvastuualueelle koordinaatiorooli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sote-alueiden lisäksi ehdotetaan viittä sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualuetta, joilla on laajaa perustasoa tukevia ja koordinoivia tehtäviä, tutkimusta ja koulutusta. Yliopistosairaalat vastaavat edelleen vaativimman hoidon tuottamisesta ja osaamisesta viidellä alueella.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten erityisvastuualueiden rakentaminen parantaa erityisesti sosiaalihuollon erityispalvelujen tilannetta. Sosiaalihuollossa myös erityispalvelujen järjestäminen on nyt pääosin kuntien vastuulla ja niiden saatavuudessa on suuria ongelmia.

Miten tästä eteenpäin?

Palvelurakenneuudistus on merkittävin uudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa vuosikymmeniin, ja selvityshenkilötyöryhmän tekemä ehdotus parantaa nykytilannetta selvästi.

Selvityshenkilöiden ehdotusta käsitellään tällä viikolla sosiaali- ja terveyspoliittisessa ministerityöryhmässä sekä hallituksen kehysriihessä. Kunnille annetaan mahdollisuus lausua esityksestä kevään aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan järjestämislakia ja tukemaan uudistuksen toimeenpanoa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2014 ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2015. Lakiin tulisi siirtymäaika ja lain toimeenpanoa tuettaisiin erikseen.

Lisätietoja

työryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 02951 63356

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
toimitusjohtaja Aki Lindén, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,
p. 09 47171200
johtava ylilääkäri Kati Myllymäki, Kouvolan terveyskeskus, p. 020 6154681
johtaja Riitta Särkelä, Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE, p. 050 63663

Tampereen yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, p. 050 68048
johtava ylilääkäri Tiina Perä, Seinäjoen terveyskeskus, p. 040 7536487
tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen, Tampereen kaupunki, p. 040 7047337

Oulun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
johtaja Hannu Leskinen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, p. 050 65 376
kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, p. 044 777 3033
apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala, Rovaniemi, p. 040 706 6815

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga, Vaasan sairaanhoitopiiri, p. 040505 8760
valtiotieteiden kandidaatti Harry Yltävä, p. 050 548 0031
johtava ylilääkäri Tiina Perä, Seinäjoen terveyskeskus, p. 040 7536487

Kuopion yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
johtajaylilääkäri Jorma Penttinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, p. 044717 2110
johtaja Tarja Kauppila, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, p. 044 7187912
perusturvajohtaja Helena Lahtinen, Kuortane, p. 040 5057 801


Liitteet

Työryhmän puheenjohtaja Päivi Sillanaukee: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen (pdf. 2434 kB )

Selvityshenkilötyöryhmän esitykset:

HYKS-erva (pdf, 1434 kB ) KYS-erva (pdf, 1179 kB ) OYS-erva (pdf, 1053 kB ) TAYS-erva (pdf, 2424 kB ) TYKS-erva (pdf, 1920 kB )
Muualla palvelussamme

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelurakenteen
uudistamiseksi (Raportteja ja muistioita 2013:7)