Hälsosäkerhetsprogrammet GHSA tar form under Finlands ordförandeskap

25.1.2015 9.14
Nyhet N5-65651

Smittosamma sjukdomar samt epidemier av olika slag, såsom fågelinfluensa och ebola, följer inte nationsgränserna. Allvarliga epidemier kan i värsta fall rubba hela samhällen och påverkar också den globala säkerheten och ekonomin. Smittosamma sjukdomar och de biologiska hot sjukdomarna utgör ligger i centrum för det internationella hälsosäkerhetsprogrammet Global Health Security Agenda (GHSA). Finland har ända sedan starten deltagit aktivt i programmet, vars mål är att stärka nationers förmåga att förbereda sig för och agera mot smittosamma sjukdomar och biologiska hot som uppkommit på naturligt sätt, eller som spridits av misstag eller med avsikt.

Finland är ordförandeland för hälsosäkerhetsprogrammet GHSA:s styrgrupp 2015. I programmet, som omfattar flera förvaltningsområden, deltar social- och hälsovårdsministeriet, försvarsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, utrikesministeriet och inrikesministeriet. 

"Som orförande vill Finland lyfta fram vikten av att förbereda sig för hot mot hälsan. Det gör man bäst genom att stärka primärvården och beredskapssystemen", säger social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee på styrgruppens första sammanträde i Geneve.

Under Finlands ordförandeskap strävar man också till att stärka samarbetet mellan GHSA‑partnerländerna och internationella finansiärer i syfte att finansiera olika projekt. Finland vill dessutom öka samarbetet med medborgarorganisationer. Det femåriga programmet stöder verkställandet av internationellt överenskomna standarder, såsom WHO:s internationella hälsoreglemente.

"Sammanlagt 196 länder har redan år 2005 godkänt och förbundit sig till att genomföra det internationella hälsosäkerhetsreglementet, men endast en femtedel har hittills gjort det. Säkerhetsreglementet är en stor utmaning för många länder och därför försöker man genom hälsosäkerhetsprogrammet möjliggöra en stegvis utveckling för att målen ska kunna nås", säger Sillanaukee.

GHSA-programmet fokuserar starkt på handlingar. Programmet består av elva konkreta delprogram, såsom att begränsa antibiotikaresistensen, förbättra biosäkerheten och bygga laboratoriekapacitet. De länder som deltar i programmet har haft möjlighet att förbinda sig till dessa delprogram, både för att förbättra landets egen hälsosäkerhet och för att stödja andra länder. Finland har bland annat förbundit sig till att utveckla fältlaboratorier och personalens kompetens i Tanzania.

Global Health Security Agenda (GHSA) som främjar hälsosäkerheten på ett globalt plan, grundades i februari 2014 på Förenta staternas initiativ. Fyrtio länder deltar i programmet tillsammans med de viktigaste internationella organisationerna, såsom Världshälsoorganisationen WHO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Världsorganisationen för djurhälsa OIE, Världsbanken, Europeiska Unionen och Interpol.

Ytterligare information:

Råd för internationella frågor Outi Kuivasniemi +358 2951 63117

GHSA webbnyheter