Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

« Raha-asiainvaliokunta 30.12.2020 10.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Outi Äyräs-Blumberg, Hallitussihteeri p.029 5163260
Asia
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista (1101/2017) on voimassa vuoden 2019 loppuun asti. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista ehdotetaan annettavaksi uusi asetus. Valviran maksutuotot muodostuvat tällä hetkellä pääosin terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain mukaisten suoritteiden tuotoista, alkoholi- ja elintarvikelainsäädännön mukaisten suoritteiden tuotoista ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille myönnettävien lupien tuotoista. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisten suoritteiden määriin ehdotetaan tehtäväksi joitakin tarkennuksia kustannusvastaavuuden toteuttamiseksi. Asetuksesta ehdotetaan poistettavaksi eräät suoritteet, koska tehtäviä on siirretty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Lisäksi ehdotetaan uusia suoritteita, koska Valviralle on annettu uusia tehtäviä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston nettobudjetoitujen suoritteiden toimintamenomomentille 33.02.05 tilitettävät tuotot ovat arviolta noin 3,97 milj. euroa nykyisillä suoritemäärillä ja esitetyillä suoritehinnoilla vuonna 2020. Luvussa ei ole mukana Valviran aluehallintovirastoilta saamia nk. ysteri-tilityksiä. Bruttobudjetoitujen suoritteiden tällä hetkellä momentille 12.33.02 tilitettävät tuotot ovat arviolta noin 240 000 euroa nykyisillä suoritemäärillä ja esitetyillä suoritehinnoilla vuonna 2020.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta