Valtioneuvoston kirjelmä SM/2018/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.8.2018 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä Euroopan aluekehitysrahastolle, Euroopan sosiaalirahasto plussalle, koheesiorahastolle ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastolle sekä rahoitussäännöistä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastolle, sisäisen turvallisuuden rahastolle ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineelle.

U 81/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Pauliina Eskola, Neuvotteleva virkamies p.029 5488263
Asia
Euroopan komissio hyväksyi 12 ja 13 päivänä kesäkuuta 2018 asetusehdotukset, joiden tarkoituksena on perustaa EU:n rahoitusohjelmakaudelle 2021–2027 seuraavat rahoitusvälineet: Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (KOM(2018) 471 lopullinen), jolla vahvistetaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, tuetaan laillista maahanmuuttoa sekä alkuvaiheen kotoutumistoimia ja ehkäistään laitonta maahanmuuttoa toimivin paluujärjestelmin sekä edistämällä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Sisäisen turvallisuuden rahasto (KOM(2018) 472 lopullinen), jonka tavoitteena on vahvistaa turvallisuuden korkeaa tasoa Euroopan unionissa, etenkin torjumalla terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä kyberrikollisuutta. Lisäksi rahastolla tuetaan rikosten uhreja, pyritään lisäämään tietojenvaihtoa unionin lainvalvontaviranomaisten välillä ja tehostamaan unionin yhteisiä operaatioita vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyen. Yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto, jonka rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineellä (KOM(2018) 473 lopullinen) on tarkoitus edistää laillisia rajanylityksiä, estää laitonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää rikollisuutta, hallinnoida tehokkaasti muuttovirtoja ja tukea yhteistä viisumipolitiikkaa; ja jonka tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineellä (KOM(2018) 474 lopullinen) on tarkoitus tukea tullihallintojen valvontavälineiden hankintoja ulkorajojen ylittävän tavaraliikenteen valvomiseksi. Lisäksi Euroopan komissio hyväksyi 29 päivänä toukokuuta 2018 asetusehdotuksen (KOM(2018) 357 lopullinen) yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä Euroopan aluekehitysrahastolle, Euroopan sosiaalirahasto plussalle, koheesiorahastolle, Euroopan meri- ja kalatalousrahastolle ja turvapaikka- ja maahanmuuttorahastolle, sisäisen turvallisuuden rahastolle ja ulkoraja- ja viisumirahoitusvälineelle. Asetusehdotusta sovelletaan turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon, sisäisen turvallisuuden rahastoon ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen rahoitussääntöjen osalta. Asetusehdotusta käsitellään tässä kirjelmässä niiltä osin kuin se koskee edellä mainittuja rahastoja tai rahoitusvälineitä. Asetusehdotus ei koske tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälinettä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Edellä mainitut rahastot sisältyvät komission ehdotukseen rahoituskehyksistä 2021–2027. Taloudelliset vaikutukset täsmentyvät osana rahoituskehysneuvottelujen kokonaisuutta. Komission esityksessä ei ole ilmoitettu jäsenvaltiokohtaisia saantoja. Komissio esittää rahastoille yhteensä 19,650 mrd. euroa vuosille 2021–2027. Rahoitus jakautuisi seuraavasti: Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto 9,204 miljardia euroa, Sisäisen turvallisuuden rahasto 2,210 miljardia euroa, Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline 7,087 miljardia euroa, Tullitarkastuslaitteiden rahoitusväline 1,149 miljardia euroa. Ehdotuksilla arvioidaan olevan vaikutuksia kansalliseen talousarvioon. Hankkeita rahoitettaessa tukea saavien tahojen tulee pääsääntöisesti varautua kansalliseen rahoitukseen. Kansalliseen talousarvioon liittyvät seikat käsitellään ja niihin otetaan kantaa kansallisessa JTS- ja talousarvioprosessissa. Toimenpiteiden edellyttämä kansallinen rahoitus viranomaistoimijoiden osalta toteutetaan valtiontalouden kehysten puitteissa tarvittaessa kohdentamalla määrärahoja uudelleen. Ehdotusten arvioidaan edellyttävän muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön (sisäasioiden rahastoista annettu laki (903/2014) ja valtioneuvoston asetus (351/2015).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen