Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Trycket på att höja pensionsavgifterna minskas genom att stärka arbetspensionsa

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 1.3.2012 9.01
Pressmeddelande -

Det föreslås att risktäckningskapaciteten för arbetspensionsanstalterna inom den privata sektorn stärks genom en ny permanent lag vars syfte är att trygga en lönsam placeringsverksamhet för arbetspensionsanstalterna. Avkastningen på pensionsmedlen dämpar trycket på att höja pensionsförsäkringsavgifterna.

Det föreslås att risktäckningskapaciteten stärks genom att effektivera användningen av buffertar för placerings- och försäkringsrisker. De nuvarande buffertarna (verksamhetskapitalet och utjämningsbeloppet) slås samman till ett så kallat solvenskapital. Det föreslås att solvenskapitalet kan användas för beredskapen inför både placerings- och försäkringsrisker. Placerings- och försäkringsrisker realiseras sällan samtidigt, men genom ändringarna skulle det ändå finnas beredskap för samtidiga risker.

Dessutom föreslås det att pensionsstiftelserna och pensionskassorna i fortsättningen kan, om de så önskar, stärka sin egen risktäckningskapacitet genom en separat post inom solvenskapitalet som baserar sig på arbetsgivarens tillskottsplikt.

Det föreslås också ett nytt förfarande för undantagssituationer inom finansmarknaden. Finansinspektionen ska i fortsättningen meddela social- och hälsovårdsministeriet om den upptäcker att pensionsanstalternas genomsnittliga solvens har sjunkit eller snabbt hotar sjunka. Därefter bestäms det om åtgärderna från fall till fall.

Regeringen överlämnade till riksdagen en proposition om saken torsdagen den 1 mars. Avsikten är att lagarna träder i kraft 1.1.2013. Visstidslagen upphör vid utgången av 2012. Med anledningen av krisen på den internationella finansmarknaden ändrades bestämmelserna om pensionsanstalternas placeringsverksamhet och solvens genom en visstidslag som stiftades 2008.

Utan de föreslagna ändringarna skulle arbetspensionsanstalternas genomsnittliga solvensgrad (relationen mellan solvenskapitalet och pensionsansvaret) sjunka med cirka fem procentenheter, och pensionsanstalterna skulle bli tvungna att överföra sina placeringar till mindre riskfyllda objekt. Detta skulle innebära lägre placeringsavkastning och på lång sikt ca 0,2-0,4 högre arbetspensionsförsäkringsavgifter.

I och med de föreslagna ändringarna kommer solvensgränser som krävs av pensionsanstalterna stiga i genomsnitt från 9,6 till 9,9 procent. Ändringen försvagar inte kravet på placeringar som tryggar arbetspensionsmedlen.

Mer information

direktör Heli Backman, tfn 09 160 73918, [email protected]
övermatematiker Mikko Kuusela, tfn 09 160 73189, [email protected]På vår webbplats

Reform av arbetspensionsanstalternas solvensregelverk

Arbetsgruppen för utveckling av regleringen av arbetspensionsanstalternas solvens
 

Sivun alkuun