Hyppää sisältöön
Media

Sosiaalinen luototus

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2002 8.00
Tiedote 255/2002

Hallitus esittää eduskunnalle, että sosiaalisesta luototuksesta säädettäisiin laki. Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista. Sosiaalinen luototus liitettäisiin selkeästi osaksi kunnan sosiaalihuoltoa. Lainsäädäntö turvaisi sen, että kuntien ottaessa käyttöönsä sosiaalisen luototuksen, järjestelmä olisi perusteiltaan samanlainen koko maassa. Hallituksen esitys perustuu sosiaalisen luototuksen kuntakokeiluun ja sen pohjalta tehtyihin selvityksiin. Hallitus esittää samalla, että eduskunta muuttaisi sosiaalihuoltolakia sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain kolmatta pykälää.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä tiistaina 17. syyskuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle myös tiistaina. Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.


Sosiaalinen luototus ehkäisee syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Sosiaalinen luototuksen järjestäminen olisi kunnille laissa säädetty vapaaehtoinen tehtävä. Kunnalla olisi mahdollisuus harkita toiminnan laajuus sekä luottopääoman määrä ja luottojen suuruuspaikallisten tarpeiden mukaan. Kunta voisi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua hänelle myönnetyn luoton takaisinmaksusta. Sosiaalisesta luotosta kunta voisi periä kohtuullisen vuotuisen koron. Kunnan tulisi järjestää taloudellista neuvontaa ja ohjausta sosiaalisen luoton hakijalle ja saajalle. Kunta vastaisi sosiaalisen luototuksen pääomasta ja toimeenpanosta. Kunta voisi järjestää sosiaalisen luototuksen yksin tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Kunnalle aiheutuviin toimintamenoihin sovellettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia. Sitä ei kuitenkaan sovellettaisi sosiaalisen luototuksen luottopääomasta tai luottotappioista aiheutuviin menoihin.

Lisätietoja antaa Pirjo Sarvimäki, puh. 160 74147.

Sivun alkuun