Hyppää sisältöön
Media

Sairausvakuutusjärjestelmän rahoitusrakenne uudistuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2005 13.00
Tiedote -

Sairausvakuutusjärjestelmän rahoitus jaetaan 1.1.2006 lähtien kahtia niin, että se jakautuu sairaanhoitovakuutuksen ja työtulovakuutuksen rahoitukseen. Uudistus näkyy käytännössä siten, että kaikilta sairausvakuutetuilta aletaan periä ansiotuloista aiemman sairausvakuutusmaksun sijasta ns. sairaanhoitomaksua. Sen lisäksi palkkatuloista sekä yrittäjien työtuloista aletaan periä ns. päivärahamaksua.

Uudistuksen tavoitteina on selkeyttää sairausvakuutuksen etuuksien rahoitusta, vähentää rahoituksen riippuvuutta vuosittaisista valtion talousarvioista ja vahvistaa vakuutusperiaatetta. Tarkoituksena on turvata sairauden perusteella myönnettävien etuuksien rahoituksen riittävyys. Sairausvakuutuksen rahoituksen epätasapaino on viime vuosina kasvanut, kun sairausvakuutuksen etuusmenot ovat jatkuvasti nousseet yleistä kustannus- ja ansiokehitystä nopeammin. Sairausvakuutusmaksuja on myös samanaikaisesti alennettu. Nyt voimaan tulevalla uudistuksella pyritään vahvistamaan vakuutusperiaatetta tiivistämällä maksujen ja etuuksien välistä yhteyttä.

Sairaanhoitovakuutus

Uudella sairaanhoitomaksulla rahoitetaan sairaanhoidoksi laskettavat etuudet, kuten Kansaneläkelaitoksen maksamat lääkekorvaukset, korvaukset lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioista, korvaukset tutkimuksesta ja hoidosta, matkakorvaukset, kuntoutusmenot sekä EU-maihin maksettavat sairaanhoidon korvaukset. Sairaanhoitomaksu korvaisi nykyisen vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja sitä perittäisiin sairausvakuutusmaksun tapaan kunnallisverotuksessa verotettavan ansiotulon perusteella. Sairaanhoitomaksua tarkistettaisiin vuosittain annettavalla lailla.

Sairaanhoitovakuutuksen rahoituksesta vastaavat valtio ja sairausvakuutetut (Suomen sairausvakuutusjärjestelmän piiriin kuuluvat, eli voimassaolevan Kela-kortin haltijat) puoliksi. Sairaanhoidon korvaukset muihin EU-maihin valtio rahoittaa kuitenkin yksin.

Työtulovakuutus

Uudella päivärahamaksulla rahoitetaan työtuloetuuksiksi laskettavat etuudet, kuten sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat, kuntoutusrahat sekä työnantajille maksettavat korvaukset vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannuksista ja työterveyshuollon järjestämisestä. Työtulon palkkakäsitettä tarkistetaan vuoden alusta sekä työeläkevakuutus- että sairausvakuutusjärjestelmässä.

Työtulovakuutuksen rahoittamisesta vastaavat työnantajat, palkansaajat ja yrittäjät sekä valtio yhdessä. Työnantajien rahoitusosuus on 73 prosenttia, ja palkansaajien sekä yrittäjien osuus yhteensä 27 prosenttia. Valtio rahoittaa yksin vähimmäismääräiset sairaus- ja vanhempainpäivärahat, erityishoitorahat sekä kuntoutusrahat. Vuoden 2006 jälkeen tapahtuvat kustannusmuutokset rahoitettaisiin siten, että maksujen muutokset jakautuvat tasan työnantajien sekä palkansaajien ja yrittäjien kesken.

Uudistuksen kustannukset

Uudistuksen toteutus on voimaantulovaiheessa eri rahoittajaryhmien kannalta kustannusneutraali siten, ettei uudistus aiheuta muutoksia kustannustenjakoon. Myös valtion kokonaismenot pysyvät uudistuksessa ennallaan.

Työntekijöiltä ja yrittäjiltä perittävä uusi päivärahamaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Työntekijöiden ja yrittäjien maksurasituksen nousu otetaan lisäksi huomioon vuoden 2006 tuloverotuksessa siten, ettei keskimääräinen veroaste nouse. Yrittäjien maksujen nousua hyvitetään myös kasvattamalla sairausvakuutuksen osuutta yrittäjien työterveyshuollossa. Työnantajien sairausvakuutusmaksun nousu hyvitetään alentamalla työnantajien kansaneläkemaksua.

Tuloverossa ja työnantajan kansaneläkemaksussa tehtävät hyvitykset koskevat uudistuksen voimaantulovaihetta. Sairausvakuutusmaksujen nousupainetta vuoden 2006 jälkeen seurataan, ja seurannan perusteella arvioidaan mahdollisia rahoitusosuuksien muutostarpeita tulevaisuudessa.

Vakuutettujen sairausvakuutusmaksut vuonna 2006

Kaikki vakuutetut maksavat ensi vuoden alusta lähtien sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua, jonka suuruus vuonna 2006 on 1,33 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Eläke- ja muista sosiaalietuustuloista maksu on 1,5 prosenttia.

Työntekijät ja yrittäjät maksavat lisäksi ensi vuoden alusta sairausvakuutuksen päivärahamaksua, joka vuonna 2006 on 0,77% palkkatuloista ja yrittäjän työtulosta. YEL-vakuutetuilla yrittäjillä päivärahamaksu on kuitenkin 1,02% työtuloista.

Työntekijöiden sairausvakuutusmaksu vuonna 2006 on siten yhteensä 2,10 % (sairaanhoitomaksu + päivärahamaksu).

Vuonna 2005 vakuutettujen sairausvakuutusmaksu oli 1,5%.

Työnantajien sairausvakuutusmaksut vuonna 2006

Kaikkien työnantajien sairausvakuutusmaksu on 2,06 prosenttia palkkasummasta vuonna 2006.

Valtiotyönantajan ja Ahvenanmaan maakunnan sairausvakuutusmaksu alennetaan samalle tasolle muiden työnantajien maksujen kanssa. Alennus on 0,79 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2005 työnantajien sairausvakuutusmaksu oli 1,60 - 2,85% palkkasummasta työnantajaryhmästä riippuen.

Lisätietoja: Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, STM, p. 09-1607 3866

Sivun alkuun