Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rakennemuutos ympärivuorokautisessa hoidossa edellyttää uudistuksia asiakasmaksuihin

Sosiaali- ja terveysministeriö
24.2.2011 10.13
Tiedote -

Ikäihmisten ympärivuorokautista hoitoa pohtinut työryhmä ehdottaa, että nykyisenkaltaisesta ympärivuorokautisen hoidon järjestelmästä siirrytään kohti yksiportaista järjestelmää.

Tulevaisuudessa vanhainkotihoito ja tehostettu palveluasuminen muodostaisivat yhden kokonaisuuden. Tällä hetkellä ympärivuorokautisen hoidon eri portailla eli terveyskeskuksessa, vanhainkodissa ja tehostetussa palveluasumisessa hoidetaan osittain hoidon tarpeeltaan samankaltaisia asiakkaita.

Työryhmän raportin vastaanottanut peruspalveluministeri Paula Risikko on samaa mieltä työryhmän kanssa rakenneuudistuksen välttämättömyydestä.

"Iäkkäällä ihmisellä on oltava oikeus elää kodinomaisessa ympäristössä silloinkin, kun hän tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Nykyjärjestelmä ei vastaa täysin näihin tarpeisiin. Uudistusta ei voida kuitenkaan tehdä ilman asumispalvelujen asiakasmaksujärjestelmän muutoksia", kiteytti ministeri Risikko.

Asiakasmaksujen määräytymisperusteet yhdenmukaisiksi

Palveluasumisen asiakasmaksuista ei ole erityissäännöksiä asiakasmaksulaissa ja siksi kuntiin on syntynyt hyvin kirjavia maksukäytäntöjä. Lisäksi avohoidon, johon tehostettu palveluasuminen kuuluu, ja laitoshoidon asiakasmaksut määräytyvät eri periaatteella, vaikka palvelujen sisällössä ei useinkaan ole olennaista eroa.

Työryhmä ehdottaa,että kunnan järjestämisvastuulla oleviin asumispalveluihin säädetään valtakunnallisesti yhdenmukaiset asiakasmaksujen määräytymisperusteet ja kunnan omana toimintana ja ostopalveluina tuotettavista asumispalveluista peritään maksut yhtenäisin perustein.

Työryhmän mielestä avohoidon maksujärjestelmän pitäisi olla lähtökohtana asumispalvelujen maksujärjestelmän kehittämisessä.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että tehostettuun palveluasumiseen säädetään ns. vähimmäiskäyttövara, joka on jäätävä asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön kunnan järjestämästä palveluasumisesta aiheutuvien menojen, kuten asumisen kustannukset, hoito- ja palvelumaksu ja ateriat, jälkeen.

Palvelurakenneuudistus on toteutettava hallitusti

Palvelurakennetta on aina tarkasteltava kokonaisuutena. Laitospaikkoja ei pidä vähentää ilman, että samanaikaisesti kehitetään asumisen ja palvelut yhdistävien vaihtoehtojen määrää ja laatua. Työryhmä esittää rakennemuutoksen toteuttamiseksi kymmenen askeleen ohjelmaa.

Ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarjoavien yksiköiden palveluvalikoimaa on esimerkiksi kehitettävä niin, että yksiköihin saadaan tarvittaessa terveydenhuollon ja kuntoutuspalveluita ja siellä voi myös kuolla turvallisesti. Näin iäkkään ihmisen ei tarvitsisi vaihtaa asuin- ja hoitoympäristöä silloin, kun hänen toimintakykynsä heikkenee, vaan tarvittavat palvelut tuotaisiin hänen luokseen.

Palvelurakennemuutos edellyttää myös yhteistyötä ja yhteistä näkemystä asumisesta. Työryhmä esittää valtakunnallista ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa ja kunnallisia asuntopoliittisia ohjelmia, joissa määritellään peruskorjaus- ja uustuotantotarpeet. Esteettömillä ja muunneltavilla asumisratkaisuilla voidaan vaikuttaa palvelutarpeisiin. Myös iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vähentää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.

Ympärivuorokautisen palvelujärjestelmän uudistaminen on otettava huomioon sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistuksessa. Myös valvonnan roolia ja tietopohjaaon vahvistettava.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen, STM, p. 09 160 74135
Kehittämispäällikkö Kirsi Kiviniemi, THL, p. 020 610 7543

 Muualla palvelussamme

Hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Ikähoiva -työryhmän muistio (STM:n selvityksiä 2010:28) 

 

Paula Risikko
Sivun alkuun