Hyppää sisältöön
Media

Kansallisia poikkeuksia REACH-asetuksen kemikaalirajoituksiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.8.2009 10.45
Tiedote -

Valtioneuvosto antoi torstaina 20. elokuuta asetuksen, jolla poiketaan kemikaaleja koskevan EU:n REACH-asetuksen liitteen XVII säännöksistä. Tietyistä kemikaalirajoituksista on tarpeen säätää kansallisesti, jotta säilytettäisiin aikaisempi ihmisten terveyden ja ympäristösuojelun taso eikä vaikeutettaisi käytössä jo olevien esineiden käytön jatkamista.

Valtioneuvoston asetuksella asbestikuituja sisältävien esineiden käyttö rajataan vain niihin esineisiin, joita Suomessa on tähänkin saakka saanut käyttää. Asetuksella sallitaan myös Suomessa ennen 1.1.2005 käytössä olleiden asbestia sisältävien rakennusten, krysotiiliasbestia sisältävien kulkuneuvojen ja asetyleenikaasupullojen edelleen myyminen.

Lyijykarbonaattien ja lyijysulfaatin markkinoille saattaminen maaleissa on kielletty, mutta asetuksella sallitaan tällaisten maalien käyttö silloin, kun ammattimainen käyttö on jonkin historiallisen kohteen säilymisen ja kunnostuksen kannalta välttämätöntä. Arseeniyhdisteillä kyllästettyä puuta saa asetuksen mukaan uudelleenkäyttää samoin, REACH-asetuksessa määritellyin ehdoin kuin Suomessa aikaisemminkin. Ympäristöhallinto on julkaissut ohjeen arseenikyllästetyn puun käyttörajoitusten soveltamisesta.

Asetus tulee voimaan 21. elokuuta 2009. Sitä kuitenkin sovelletaan käytäntöön 27. kesäkuuta 2009 alkaen, jolloin REACH-asetuksen uudistettu liite XVII tuli voimaan.

Taustaa

EU:n REACH-asetus tuli voimaan 1.6.2007. Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista rajoituksista säädetään asetuksen liitteessä XVII, jota sovelletaan 1.6.2009 alkaen. Poikkeamismahdollisuuden vuoksi Suomessa annetaan valtioneuvoston asetus, jossa säädetään poikkeuksia REACH-asetuksen liitteestä XVII asbestin, lyijykarbonaattien, lyijysulfaattien ja arseeniyhdisteiden osalta.

Kaikkia näitä kemikaaleja on aikaisemmin säännelty kansallisesti, mutta kansalliset säännökset on kumottu valtioneuvoston asetuksella (415/2009), koska ne olivat päällekkäisiä REACH-asetuksen rajoitusten kanssa. REACH-asetuksen liite XVII on julkaistu uudelleen komission asetuksella (EY) N:o 552/2009, joka tuli voimaan 27.6.2009. Tässä komission asetuksessa annettuja kemikaalikohtaisia rajoituksia on kaikkien toimijoiden noudatettava. REACH-asetuksessa on kuitenkin annettu EU:n jäsenmaille mahdollisuus säätää eräistä kemikaaleista kansallisia poikkeuksia ja niistä säädetään kyseisessä valtioneuvoston asetuksessa.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, puh. (09) 160 73922 tai 050 3589 338 (asbesti ja lyijymaalit)
Ylitarkastaja Eliisa Irpola, YM, p. 0400 731 203 (arseeni)Muualla verkossa

REACH-asetuksen rajoitukset (Komission asetus (EY) N:o 552/2009)

Sivun alkuun