Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Indexjusteringar i sociala förmåner år 2010

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 29.10.2009 11.32
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde den 29 oktober indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för år 2010. Som lönekoefficient fastställdes 1,231, som arbetspensionsindex 2292 och som indextalet under övergångsperioden 2538. 

Jämfört med år 2009 stiger lönekoefficienten med nästan 3,3 procent, arbetspensionsindexet nästan 0,3 procent och indextalet under övergångsperioden med nästan 1,8 procent.

Avsikten med indexjusteringarna, som beaktar ändringar i löne- och konsumentprisnivån, är att bibehålla det faktiska värdet av de socialskyddsförmåner som utbetalas under en lång period. 

Indexjusteringarna höjer vissa sociala förmåner

De inkomstgränser, penningbelopp och gränsbelopp som bestäms i lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och andra arbetspensionslagar justeras årligen från början av januari med en lönekoefficient där viktkoefficienten för ändringar i lönenivån är 0,8 och för ändringar i prisnivån 0,2. Vid beräkning av pensionen justeras årsinkomsterna med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar löpa.

De löpande arbetspensionerna justeras med ett arbetspensionsindex där viktkoefficienten för ändringar i prisnivån är 0,8 och för ändringar i lönenivån 0,2. På vissa arbetspensioner tillämpas indextalet under övergångsperioden ända till år 2011.

Justeringen av arbetspensionsindextalet höjer samtliga socialskyddsförmåner som är bundna till detta index från ingången av 2010.

Förmåner som är bundna till arbetspensionsindexet är löpande förvärvs- och familjepensioner enligt både arbetspensionslagarna för de privata sektorerna och pensionssystemen för staten och andra offentliga sektorer, pensioner enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst, generationsväxlingspensioner, avträdelsepensioner, avträdelsestöd och avträdelseersättningar, minimibeloppet av rehabiliteringspenning samt periodisk ersättning enligt statstjänstemannalagen.  Även förmåner enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfall i militärtjänst, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om miljöskadeförsäkring är bundna till arbetspensionsindexet.

Lönekoefficienten används vid fastställandet av inkomstgränserna för sjuk-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen, specialvårdspenning och rehabiliteringspenning samt vid fastställandet av minibeloppet av stödet för närståendevård och arvodet enligt familjevårdarlagen. Den används också vid justeringen av de lönebeloppsgränser som reglerar graderingen av arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt i undantagsfall även vid fastställandet av den lön som utgör grund för arbetslöshetsdagpenningen. 

Indexjusteringarna ökar nästa år kostnaderna för förmåner inom den sociala tryggheten med ca 105 miljoner euro.  Största delen av tilläggskostnaderna finansieras av pensionssystemet inom de privata sektorerna. Kommunsektorns andel stiger till ca 21 miljoner euro.  Statens utgifter sjunker till följd av indexjusteringen med 9 miljoner euro. 

För mer information

regeringssekreteraren Maritta Hirvi, tfn. 09 160 74338, [email protected].


 Sivun alkuun