Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Iäkkäiden laitoshoitoa vähennetään useilla erilaisilla toimenpiteillä

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.2.2014 5.31
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriön laatima toimenpidesuunnitelma iäkkäiden laitoshoidon vähentämiseksi ja kotiin annettavien palvelujen lisäämiseksi on valmistunut. Toimenpiteet koostuvat lakimuutoksista, kohdennetusta ohjauksesta ja valvonnasta, seurannasta, arvioinnista ja viestinnästä.

Suunnitelma on osa hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa. Suunnitelma pyrkii muuttamaan iäkkäiden palvelujen rakennetta ja hillitsemään siten kustannusten kasvua ikääntyneiden määrän kasvaessa. Palvelurakenteen muutosta tuetaan muun muassa myös väljentämällä kelpoisuusvaatimuksia sekä purkamalla normiluonteisia suosituksia.

"Tavoitteena on, että iäkkäistä ihmisistä yhä pienempi osa on laitoshoidossa ja yhä suurempi osa saa avohuollon palveluja, kuten kotihoitoa ja omaishoidon tukea. On tärkeää, että kukin meistä saisi asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan tai kodinomaisissa oloissa. Ikäihmiset itse pitävät juuri tätä merkittävänä elämänlaatunsa kannalta," sanoo peruspalveluministeri Susanna Huovinen.

Toimenpiteet räätälöidään alueittain, lakimuutoksilla velvoitetaan kotipalveluihin

Kuntien ja alueiden erot laitoshoidossa ja avohoidossa vaihtelevat paljon. Esimerkiksi laitoshoidossa olevien 75-vuotiaiden osuus vaihtelee 1,4 prosentista 4,5 prosenttiin. Siksi kunnille ja alueille tarjotaan kohdennettua ohjausta ja tukea. Ohjaus kohdennetaan erityisesti sinne, missä palvelurakenteen muuttamisen tarve on suurta.

Lisäksi tuetaan toimintakäytäntöjen uudistamista. Jatkossa iäkkäiden toimintakykyä tukeva toiminta on osa kaikkea palvelua, kuntoutus on monialaista ja teknologiaa hyödynnetään monipuolisesti.

Vanhuspalvelulakia täsmennetään. Kotiin annettavien palvelujen ensisijaisuutta ja laitoshoidon vähentämistä koskevan säännöksen velvoittavuutta lisätään. Tavoite otetaan huomioon myös sosiaalihuoltolain, asiakasmaksulain sekä omaishoidon tukea koskevan lain uudistamisessa.

Palvelurakenteen muuttamiseksi tarvitaan myös poikkihallinnollista yhteistyötä. Muutosta vauhditetaan asumispalvelujen kuntakokeiluissa: huomiota kiinnitetään iäkkäiden ihmisten asumistarpeiden ennakointiin ja uusiin asumisvaihtoehtoihin. Lisäksi kehitetään kotipalveluja tuottavien yritysten toimintaa.

Muutos tarvitsee tuekseen aktiivista viestintää; teemakeskusteluja, iäkkäiden ihmisten kuulemista ja asiantuntijapaneeleja. Muutosta seurataan järjestelmällisesti ja tuloksista raportoidaan avoimesti.

Normiluonteisia suosituksia purkamalla helpotetaan palvelutarjontaa

Rakennepoliittinen ohjelma sisältää yhtenä toimenpiteenä normiluonteisten suositusten purkamisen. Nykyisin valvontaviranomaiset ja tuomioistuimet käyttävät STM:n laatimia laatusuosituksia normiluonteisesti. Se tarkoittaa, että suositusten toteutuminen on edellytys esimerkiksi toimiluvan saamiselle asumispalvelujen tuottamisessa. Normiluonteisiksi muuttuneet suositukset tarkoittavat palvelun tuottajalle usein monimutkaista selvittelyä ennen toiminnan aloittamista.

Tiettyjen normiluonteisten suositusten poistamisella on tarkoitus muun muassa helpottaa ja kannustaa kuntia edistämään laitosasumisen vaihtoehtoja, kuten vanhusten ja vammaisten ihmisten palveluasumista. STM käy läpi normiluonteisia suosituksia aluehallintovirastojen ja Valviran kanssa ja arvioi, miltä osin niitä voidaan purkaa. Tätä varten käynnistetään myös kuntakokeiluja. Tarkoitus on, että valvontaa tehdään sote-uudistuksen myötä uudella tavalla, korostamalla kokonaisuuksien valvontaa sekä omavalvontasuunnitelmia.

Tehtävärakenteen muuttamisella hillitään henkilöstömäärän kasvua

Rakennepoliittisessa ohjelmassa tavoitellaan säästöjä myös tarkastelemalla sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön määrän kasvua sekä kohdentamalla ammatillinen osaaminen oikealla tavalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskeviin lakeihin on tarkoitus tehdä muutoksia vuonna 2015. Tärkeämpää on kuitenkin muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmien tehtäviä ja työnjakoa sekä kehittää moniammatillisuutta. Lisäksi on kasvatettava sähköistä asiointia esimerkiksi ajanvaraustoiminnassa, etuisuuksien hakemisessa ja kroonisten sairauksien hoidossa.

STM arvioi tänä vuonna yhdessä THL:n, Kuntaliiton ja kuntien kanssa tehtävärakenteen uudistamistarpeet. Sen jälkeen ministeriö laatii kelpoisuusvaatimusten väljentämistä ohjaavan suosituksen vuosille 2015-2017.

Lisätietoja

ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163338
johtaja Päivi Voutilainen (laitoshoidon purkaminen), p. 0295 163403
sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki (henkilöstön kelpoisuus), p. 0295 163368


Liitteet

Kooste toimenpiteistä laitoshoidon vähentämiseksi (pdf, 46.2 kB )


Muualla palvelussamme

Rakennepoliittinen uudistus (STM:n toimenpiteet)

Laatusuositus

Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaaminen (ns. vanhuspalvelulaki)

Susanna Huovinen rakenneuudistus
Sivun alkuun