Hyppää sisältöön
Media

Ändringar i lagen om utkomststöd förestående

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 10.9.2010 8.50
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att utkomststödets grunddel som beviljas en person under 25 år som nått myndig ålder men saknar yrkesutbildning kan sänkas med 20 procent även då han eller hon vägrats utkomstskydd för arbetslösa på grund av vägran att delta i utbildning.

Avsikten är att hjälpa unga i en svår situation och som löper risk för utslagning att ta initiativ och integreras i samhället. I samband med sänkningen av grunddelen bör alltid även en målinriktad plan utarbetas för att förbättra den egna livskompetensen. Planen ska göras i samarbete med en socialarbetare och arbetskraftsmyndigheterna och den ska ses över regelbundet.

Dessutom föreslås att giltighetstiden för bestämmelsen, enligt vilken mottagare av utkomststöd får ha privilegierad inkomst upp till 20 procent, men högst 150 euro i månaden, förlängs till utgången av år 2014. Med privilegierad förvärvsinkomst avses inkomster som inte beaktas när utkomststöd beviljas.

Bestämmelsen i lagen om utkomststöd som gällde privilegierad, från början förvärvsinkomst på 100 euro, trädde i kraft år 2002. År 2006 höjdes maximibeloppet för inkomsten till 150 euro i månaden. Med bestämmelsen har man velat förbättra ställningen för de utkomststödsklienter som arbetar samt göra det meningsfullare att skaffa små förvärvsinkomster. Avsikten är att under den tid som lagen är i kraft göra en utredning om den privilegierade inkomstens effekter på den ekonomiska ställningen för mottagare av utkomststöd och hur den uppmuntrar till att skaffa sig förvärvsinkomster.

Förslagen baserar sig på SATA-kommitténs förslag om reform av den sociala tryggheten.

Regeringen beslutade fredagen den 10 september om innehållet i propositionen i frågan. Avsikten är att republikens president ska överlämna propositionen till riksdagen under samma dag. Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för år 2011.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2011.

Ytterligare uppgifter

Raimo Kärkkäinen, bostadsråd, tfn 160 73857, [email protected]
Jaakko Ellisaari, överinspektör, tfn 160 74344, [email protected]
På vår webbplats

Utkomststöd

Sivun alkuun