FI SV

Työeläke

Työeläkettä saa henkilö, jolle on kertynyt ansioiden mukaista eläkettä työsuhteessa tai yrittäjätoiminnassa. Työeläkkeen suuruus määräytyy ansioiden mukaan. Huomioon otettavilla ansioilla ei ole ylärajaa eikä eläkkeellä euromääräistä ylärajaa. 

Työeläkejärjestelmä perustuu useaan lakiin. Eläkelait löytyvät sivulta

Miten vanhuuseläke karttuu?

Työeläkejärjestelmässä vanhuuseläkettä karttuu 18–68 vuoden iässä tienatuista ansiotuloista.

Eläkkeet lasketaan vuosiansioista, yrittäjillä vuosittaisista vahvistetuista työtuloista.

Eläkettä karttuu iän mukaan seuraavasti:

  • 1,5 prosenttia 18-52-vuotiaana
  • 1,9 prosenttia 53-62-vuotiaana
  • 4,5 prosenttia 63-67-vuotiaana

Jos eläkkeellä jo oleva henkilö aloittaa työnteon uudelleen, tästä työnteosta karttuu eläkettä 1,5 prosenttia.

Eläkettä karttuu myös ansiosidonnaisten sosiaalivakuutusetuuksien (esimerkiksi sairauspäivärahan) pohjana olevien ansioiden perusteella. Lisäksi eläkeaikaista turvaa karttuu tutkintoon johtaneesta opiskelusta ja alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidon ajalta.

Yksityissektorin työeläkelaitokset lähettävät vakuutetuille vuosittain työeläkeotteen. Siitä voi seurata eläkkeen karttumista. Otteen saa työeläkeyhtiöltä myös sähköisenä.

Vuodesta 2012 alkaen työeläkeotteella näkyvät myös julkisen puolen palvelusuhdetiedot. Vuodesta 2013 alkaen yksityisten alojen työeläkelaitokset lähettävät vakuutetuille kirjallisen työeläkeotteen vain joka kolmas vuosi.

Eläkkeelle voi jäädä 63–68-vuotiaana

Työeläkejärjestelmän mukaiselle vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63–68-vuotiaana.

Ennen vuotta 1952 syntyneet voivat jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62 vuotta täytettyään, mutta tällöin eläke maksetaan pysyvästi alennettuna 0,6 prosenttia varhennettua kuukautta kohden. Vuonna 1952 tai sen jälkeen syntyneillä ei ole mahdollisuutta varhentaa työeläkettään.

Osa-aikaeläkettä voi saada 61 vuotta täyttänyt työntekijä. Ennen vuotta 1954 syntyneet voivat jäädä osa-aikaeläkkeelle jo 60-vuotiaana.

Eläkkeitä täytyy hakea

Kaikkia eläkkeitä täytyy hakea. Työeläkettä haetaan siltä eläkelaitokselta, jossa työntekijä tai yrittäjä on ollut viimeksi vakuutettuna. Sama eläkelaitos lähettää eläkepäätöksen hakijalle ja maksaa eläkkeen. Päätös sisältää sekä yksityisten että julkisten alojen eläkkeet.

Vuoden 2012 alusta työeläkettä haetaan siltä eläkelaitokselta, jossa henkilön työansioita on ollut eniten vakuutettuna kahden viimeisen kalenterivuoden aikana.

Yrittäjät ja maatalousyrittäjät vakuuttavat itsensä

Yrittäjät ovat velvollisia vakuuttamaan itsensä eläkelain eli YEL:n mukaisesti. Yrittäjä kustantaa eläketurvansa itse maksamalla YEL-vakuutusmaksuja. YEL-vakuutusmaksu perustuu työtuloon.

YEL-eläke antaa yrittäjälle toimeentulon silloin, kun yrittäjätoiminta päättyy tai olennaisesti vähenee työkyvyttömyyden vuoksi tai kun yrittäjän eläkkeeseen oikeuttava ikä täyttyy.

Eläketurvakeskus valvoo yrittäjien työeläkevakuuttamista.

Maanviljelijät, metsänomistajat, poronhoitajat ja ammattikalastajat sekä heidän kanssaan työskentelevät perheenjäsenet vakuuttavat itsensä maatalousyrittäjän eläkelain eli Myel:n mukaan.

Myel-vakuutus perustuu Myel-työtuloon. Työtulon mukaan määräytyvät sekä eläke- ja päivärahaetuudet että vakuutusmaksut.

Neuvontaa ja hakuohjeita saa Eläketurvakeskuksesta ja työeläkelaitoksista

Neuvontaa, hakuohjeita ja -lomakkeita kaikkiin eläkkeisiin saa Eläketurvakeskuksesta. Työeläkeasioissa kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä omaan työeläkelaitokseen.

Lisää tietoa löytyy myös työeläkealan yhteisestä verkkopalvelusta:

Työeläkepäätöksestä voi valittaa Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan

Eläkepäätöksessä kerrotaan aina, miten siitä valitetaan. Työeläkkeistä voi valittaa Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä muistutuksia tai valituksia.

 

Lisätietoja

Vireillä