FI SV EN

Lainsäädäntö

Suomen perustuslaki takaa oikeuden riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, perustoimeentulon turvaan sekä välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Sosiaaliturvaa koskevissa eri laeissa säädetään oikeudesta toimeentuloturvaan. Lait ovat Finlexissä.

Lapsiperheet

Sairausvakuutuslaissa säädetään äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahasta sekä osittaisesta vanhempainrahasta.

Kotihoidossa olevien lasten hoitorahasta ja hoitolisästä sekä yksityisen hoidon tuesta säädetään lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa.

Lapsilisistä säädetään lapsilisälaissa ja äitiysavustuksesta äitiysavustuslaissa. Lapselle maksettavasta elatustuesta säädetään elatustukilaissa.

Sotilasavustus

Sotilasavustuslaissa säädetään varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle ja heidän omaisilleen maksettavasta sotilasavustuksesta.

Asuminen

Asumistuista säädetään asumistukilaissa, eläkkeensaajien asumistukilaissa ja opintotukilaissa.

Työttömyys

Työttömyyspäivärahasta ja työmarkkinatuesta säädetään työttömyysturvalaissa. Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa.

Sairaus ja kuntoutus

Sairauden vuoksi maksettavista päivärahoista säädetään sairausvakuutuslaissa. Laissa säädetään myös äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahasta sekä osittaisesta vanhempainrahasta.

Työntekijöille ja maatalousyrittäjille työtapaturmien ja ammattitautien vuoksi maksettavista ansionmenetyksistä säädetään tapaturmavakuutuslaissa.

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden etuuksista säädetään vammaisetuuksista annetussa laissa.

Kuntoutujan toimeentulosta säädetään laissa Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista sekä työeläkelaeissa.

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmien ja ammattitautien vuoksi maksettavista etuuksista ja korvauksista säädetään tapaturmavakuutuslaissa.

Eläkkeet

Eläketurvasta säädetään työeläkelaeissa (työntekijän eläkelaki, yrittäjän eläkelaki, maatalousyrittäjän eläkelaki, merimieseläkelaki, valtion, kuntien ja kirkon palveluksessa olevien eläkelait) ja kansaneläkelaissa.

Eläketurvaa täydentävistä etuuksista säädetään rintamasotilaseläkelaissa ja takuueläkkeestä annetussa laissa.

Opinnot     

Opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta säädetään opintotukilaissa.

Aikuiskoulutustuesta annetussa laissa säädetään aikuiskoulutustuesta. Koulutusrahastosta annetussa laissa säädetään ammattitutkintostipendistä.

 

Toimeentulotuki

 

Toimeentulotuesta säädetään toimeentulotuesta annetussa laissa.

Sosiaalinen luototus       

Sosiaalisen luototuksen järjestämisestä säädetään  sosiaalisesta luototuksesta annetussa laissa.