Rationaalinen lääkehoito

Rationaalinen eli asianmukainen lääkehoito on tehokasta, turvallista, tarkoituksenmukaista ja taloudellista. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman tarkoituksena on näiden tavoitteiden toteutuminen. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma kuuluu pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjemaan kirjattuihin hankkeisiin ja se laaditaan tämän hallituskauden aikana.

Ohjelma toteutetaan verkostomaisella työskentelyllä. Ohjelman ohjausryhmän tehtävänä on määritellä toimeenpano-ohjelman yksityiskohtaiset tavoitteet, laittaa tärkeysjärjestykseen ja aikatauluttaa hankkeet ja toimenpiteet sekä laatia ehdotus ohjelman toteutuksen seurannasta.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki (STM) ja sihteereinä toimivat yksikön päällikkö Liisa Näveri (Fimea) ja kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila (Fimea).

Ohjelman alaryhmät

 
Lääkkeiden määrääminen, toimittaminen ja käyttö

Alatyöryhmässä pohditaan rationaalisen lääkehoidon toteutumista lääkkeiden määräämisen, toimittamisen ja käytön näkökulmista. Kaikkia näkökulmia yhdistävän työskentelyn pääpaino on lääkehoitojen turvallisuutta ja taloudellisuutta edistävien kehittämistoimenpiteiden kartoittamisessa ja jalkauttamisessa.

Työryhmässä käytyjen keskustelujen pohjalta jatkotyöskentelyssä fokusoidutaan mm. tarpeettomien lääkeostojen ja lääkehävikin vähentämiseen, biosimilaarien käyttöönoton edistämiseen, lääkäreiden kustannusvaikuttavuustietouden lisäämiseen ja lääkehoidon kokonaisuuden hallinnan kehittämiseen. Myöhemmin pohditaan rationaalista lääkehoitoa uusissa sote-rakenteissa.

Lääkkeiden määräämistä pohtivan ryhmän puheenjohtaja on lääkintöneuvos Taina Mäntyranta (STM) ja sihteerinä on ylilääkäri Päivi Ruokoniemi (Fimea).

Lääkkeiden toimittamista pohtivan ryhmän puheenjohtaja on ylijohtaja Sinikka Rajaniemi ja sihteerinä on yliproviisori Anne Hirvonen (Fimea).

Lääkkeiden käyttöä pohtivan ryhmän puheenjohtajan on johtaja Erkki Palva (Fimea) ja sihteerinä on kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila (Fimea).
 

Lääkehuollon rakenteet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja tiedonhallinta

Sosiaali- ja terveydenhuolto tullaan siirtämään kuntaa suurempien itsehallintoalueiden vastuulle. Järjestäjällä on vastuu siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat jatkossa sujuvana palvelukokonaisuutena. Monikanavainen sote-rahoitus yksinkertaistetaan. Lisäksi säädetään laajaan valinnanvapauteen perustuva valinnanvapauslainsäädäntö, jonka perusteella yksilöllä on yleensä mahdollisuus valita palveluiden julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajien välillä.

Lääkehuollon rakenteet sote-järjestelmissä työryhmässä pohditaan kuinka lääkehuolto toimii näissä tulevissa rakenteissa. Tavoitteena on, että kansalaiset saavat tarvitsemansa palvelut sekä joustavasti että kustannustehokkaasti ja että lääkehoidot toteutuvat mahdollisimman optimaalisesti. Tavoitteena on rationaalisen lääkehoidon toteutuminen kaikilla tasoilla.

Tähän mennessä alaryhmä on kartoittanut tehtyjen sote-linjausten vaikutusta lääkehuollon toimintaan ja tunnistanut lainsäädännön muutostarpeita. Esillä ovat olleet esimerkiksi tulevien sairaala-apteekkien tehtävät ja lääkehuollon rakenteet.

Lääkehuollon rakenteita sote-järjestelmässä ryhmän puheenjohtaja on neuvotteleva virkamies Ulla Närhi (STM) ja sihteereinä ovat yliproviisori Anna von Bonsdorff-Nikander (Fimea) ja yliproviisori Eija Särkkä (Fimea).

 
Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi ja rationaaliseen lääkehoitoon liittyvä tutkimus

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointia pohtivan ryhmän tehtävä on selvittää, miten lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi tulee järjestää tulevaisuudessa. Ryhmässä ovat edustettuna lääkkeiden hintalautakunta (Hila), Fimea, HUS, PPSHP, Duodecim, Kela, Palveluvalikoimaneuvosto, STM, THL:n rokotusohjelmayksikkö ja lääketeollisuus. Ryhmän työskentely painottuu syksylle 2016 ja keväälle 2017.

Näyttö lääkkeiden hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta on perusta lääkkeiden rationaaliselle käytölle (lääkepolitiikka 2020). Hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnissa vertaillaan saman sairauden ja määrittelyn potilasryhmän hoitoon tarkoitettuja lääkehoitoja keskenään. Arviointitietoa tarvitaan muun muassa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen liittyvän päätöksenteon tukena. Tiedolla on useita käyttäjiä, kuten potilaat ja heitä hoitavat lääkärit, lääkkeiden hintalautakunta, sairaanhoitopiirien lääkeneuvottelukunnat ja hankintarenkaat, lääkkeiden ja hoitojen arviointiryhmät sekä arviointiylilääkärit.

Arviointien tarkoitus on tiivistää ja arvioida tutkimusnäyttöä lääkehoidon hyödyistä, haitoista, kustannuksista ja kustannusvaikuttavuudesta sen hoitovaihtoehtoihin verrattuna. Tarpeen mukaan arvioinnissa huomioidaan myös sosiaalisia, eettisiä ja juridisia vaikutuksia. Tutkimusnäytön kokoamisessa ja arvioinnissa hyödynnetään terveydenhuollon menetelmien arvioinnin lähestymistapoja (HTA, health technology assessment). Arviointi on järjestelmällistä ja läpinäkyvää, ja siinä noudatetaan kansainvälisesti kuvattuja hyviä käytäntöjä.

Tutkimustyöryhmän tehtävänä on välittää tutkimustietoa rationaalisesta lääkehoidosta muiden työryhmien käyttöön, luoda tutkijoiden verkosto ja laatia suositus siitä, miten tulevat sote-alueet voivat tuottaa tietoa lääkehoidon rationaalisuudesta osana toimintaansa ja hyödyntää tietoa toimintansa kehittämisessä.

Vuoden 2016 aikana työryhmä kokoaa yhteenvedon rationaaliseen lääkehoitoon liittyvästä kotimaisesta tutkimustiedosta ja tuottaa kotimaisesta ja kansainvälisestä tutkimustiedosta tietopaketteja alaryhmien tarpeisiin. Tietopaketteja levitetään STM:n Extranetin avulla ja tekemällä yhteistyötä muiden alaryhmien kanssa. Tutkimusryhmä on yhteydessä rationaalisen lääkehoidon tutkijoihin ja muodostaa verkoston tutkimustiedon keruuta varten sekä edistää tutkijoiden välistä yhteistyötä muun muassa uusien tutkimushankkeiden käynnistämisessä.

Tutkimustyöryhmä on tunnistanut keskeisiä tietotarpeita alaryhmien sihteereiden ja puheenjohtajien sekä ohjausryhmän avulla. Ensisijaiset tietotarpeet liittyivät lääkehoidon arviointiin, ajantasaiseen lääkityslistaan, riskilääkkeisiin eri sote-toimintaympäristöissä, lääkehuollon asemaan ja tehtäviin osana sote-palveluverkkoa ja lähipalveluita (sairaala-apteekit ja apteekit, sähköiset palvelut) sekä tietojärjestelmien avulla kerättävän tiedon hyödyntämiseen ja tietojärjestelmien toimintaan lääkehoitoprosessissa.

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi ryhmän puheenjohtaja on johtaja Lauri Pelkonen (STM) ja sihteerinä on lääketaloustieteilijä Piia Rannanheimo (Fimea).

Rationaaliseen lääkehoitoon liittyvän tutkimusryhmän puheenjohtaja on professori Marja Airaksinen (Helsingin yliopisto) ja sihteerinä on erikoistutkija Leena Saastamoinen (Kela).

Mitä on rationaalinen lääkehoito?

Linkki videoon: https://youtu.be/0FU75NEtL98

23.11.2016 pidetyn tutkimusseminaarin tallenne: http://videonet.fi/stm/20161123/

Lisätietoja

Liisa Siika-aho, johtaja 
STM, Vakuutusosasto, Työttömyys- ja sairausvakuutusyksikkö 0295163085  


Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Terveyspalveluryhmä 0295163391