FI SV EN

Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen (TASURI)

TasuriSukupuolten tasa-arvo taloudellisessa päätöksenteossa parantaa yritysten johtamisen laatua ja tuloksellisuutta. Vahvistamalla naisten ja miesten tasapuolista edustusta yritysten johtotehtävissä voidaan vaikuttaa myönteisesti yritysten innovatiivisuuteen ja tehokkuuteen sekä yrityksen julkisuuskuvaan.

Huomioimalla sekä naisten että miesten osaaminen saadaan kaikki mahdollinen asiantuntijuus ja voimavarat käyttöön, monipuolisuutta hallitustyöskentelyyn ja myös naisten ääni kuuluville taloudellisessa päätöksenteossa. Sukupuolten tasapuolinen huomioon ottaminen on osa yritysten yhteiskuntavastuuta.

TASURI  tuki hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen (TASURI) -hanke (Gender Equality in Top Management - Changing Practices in Economic Decision-Making) tuki toimenpiteillään hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2012-2015 toteuttamista.

Hanke sai osarahoitusta Euroopan unionin Progress-ohjelmasta (Support for national actions for equality between women and men, in particular in economic decision-making). TASURI-hanke toteutettiin 1.11.2013 - 30.9.2015.

Hankkeen tavoitteet ja julkaisut

TASURI-hankkeen tavoitteena oli

  • lisätä naisten ja miesten tasapuolista edustusta yritysten ylimmässä johdossa ja näin edistää naisten urakehitystä ja sukupuolten tasa-arvoa työelämässä
  • kehittää ja vakiinnuttaa yritysten ylimmästä johdosta tuotettavia tasa-arvotilastoja
  • kehittää johdon rekrytointikäytäntöjä siten, että ne huomioivat entistä paremmin sukupuolten tasa-arvon näkökulman sekä
  • vahvistaa valtakunnallista yhteistyötä keskeisten toimijoiden välillä ja näin edistää sukupuolten tasa-arvoa yritysten johtotehtävissä.

Hankkeen tulokset tiivistelmänä

Hankkeessa toteutettiin selvitys ja tutkimus:

Tilastollisessa selvityksessä on koottu yhteen tilastoja naisten ja miesten edustuksesta pörssiyhtiöiden, suurimpien listaamattomien yhtiöiden ja valtio-omisteisten yhtiöiden ylimmässä johdossa. Tilastokeskuksen toteuttaman selvityksen tulokset julkaistiin kesäkuussa 2015.

TASURI-hankkeen tilastotyöryhmä antoi kehittämisehdotukset sukupuolen mukaan eriteltyjen johtajuustilastojen tuotannon vakiinnuttamiseksi. Valtiovarainministeriön koordinoima johtajuustilastoja tuottavien tahojen verkosto jatkaa ehdotusten toimeenpanemista syksystä 2015 alkaen.

Laadullisessa tutkimuksessa arvioitiin ylimmän johdon rekrytointikäytäntöjä sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja kartoitettiin hyviä rekrytointikäytäntöjä. Tampereen yliopiston toteuttaman laadullisen tutkimuksen tulokset julkaistiin kesäkuussa 2015.

Seminaarit

Johtamisen huippua - Käytäntöjä ja näkökulmia sukupuolten tasa-arvon edistämiseen yritysten ylimmässä johdossa -seminaari pidettiin 10.6.2014 Helsingissä. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Keskuskauppakamarin ja Työelämä 2020 -hankkeen kanssa.

Maaliskuussa 2015 järjestetty Navigointia huipulle -seminaari keskittyi naisten urakehitykseen ja sukupuolten tasa-arvon huomioiviin rekrytointikäytäntöihin. Seminaarissa esiteltiin alustavia tuloksia aihetta käsittelevästä Tasuri-hankkeen laadullisesta tutkimuksesta ja kuultiin konkreettisia kehitysehdotuksia tasa-arvon lisäämiseksi rekrytointiprosesseissa. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Akavan, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, Keskuskauppakamarin ja FEX Suorahakuyritykset ry:n kanssa.

Lisätietoja

Lisätietoja TASURIsta saat lähettämällä postia osoitteeseen tasy[at]stm.fi.

Lisätietoja