Eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi

 

Missio

Tehtävämme on turvata ihmisten toimintakykyä, toimeentuloa ja palveluja, jotta voimme elää yhdenvertaisessa, kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa. Toteutamme tätä tehtävää säädösvalmistelun, monipuolisen ohjauksen sekä poikkihallinnollisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla.

Työssämme korostuvat tiedolla johtaminen, avoin viestintä, mahdollistavat säädökset, innovaatiot ja digitalisaatio. 

Arvot

Sosiaali- ja terveysministeriön konsernin arvot ovat oikeudenmukaisuus, rohkeus ja avoimuus.

Visio

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja koko STM-konsernin* toimintaa ohjaavan vision tavoite on eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi. Tämä tarkoittaa, että hyvinvointi on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää.

Vision toteuttamiseksi olemme valinneet viisi strategista tavoitetta. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, kun tehdään laadukasta ja pitkäjänteistä työtä ihmisten arjen ja hyvinvointiyhteiskunnan hyväksi ja hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

* STM-konserniin kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL), Säteilyturvakeskus (STUK), Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus (Fimea) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen (Valvira).

Vaikuttavuustavoitteet 

STM konsernin vaikuttavuusalueet ovat missionsa mukaisesti toimintakyky, palvelut ja toimeentulo. Näiden alle rakentuu yhteensä kahdeksan vaikuttavuustavoitetta, joille on määritelty vaikuttavuusindikaattorit.

Toimintaympäristömme muuttuu

Varautumalla tulevaan entistä paremmin STM-konserni voi toteuttaa visiotaan eheän yhteiskunnan ja kestävän hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Vision lähtökohtina ovat tulevaisuuden maailmanlaajuiset megatrendit ja niihin varautuminen. Näitä ovat muun muassa:

  • Muuttuva väestörakenne ja globalisaatio
  • Työn murros ja teknologinen kehitys
  • Osallistuva yksilö

Lue lisää toimintaympäristömme muutoksesta:

Tutustu sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaukseen:

 

Lisätietoja

Riikka Pellikka, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163659