Rahapelipoliittisella ohjelmalla tehostetaan haittojen ehkäisyä ja vähentämistä

Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla valmisteltu rahapelipoliittinen ohjelma määrittää suuntaviivat rahapelihaittojen ehkäisylle ja vähentämiselle vuoteen 2030. Ohjelma sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä pelihaittojen vähentämiseksi. Toimenpiteet kohdentuvat yhdenmukaiseen rahapelien toimeenpanon ohjaukseen, haittoja ehkäisevän rahapelijärjestelmän varmistamiseen, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sekä palveluiden kehittämiseen. 

Ohjelmaa toimeenpannaan yhdessä rahapelitoiminnan ohjauksen sekä haittojen ehkäisyn ja vähentämisen toimijoiden kanssa. STM on asettanut ohjelman toimeenpanon suunnittelu- ja käynnistämisvaiheeseen ohjausryhmän.

Tavoitteena tehokkaasti haittoja torjuva rahapelijärjestelmä ja toimivat palvelut

Rahapelipoliittisen ohjelman tavoitteena on varmistaa yhdenmukainen ja tehokas yksinoikeusjärjestelmän ohjaus haittojen torjumiseksi vahvistamalla viranomaisyhteistyötä eri tasoilla ja arvioimalla yksinoikeusjärjestelmän ohjausrakennetta. Rahapelijärjestelmän kehittämiseksi vahvistetaan tietopohjaa, otetaan käytännön tasolla käyttöön järjestelmän tarjoamat mahdollisuudet haittojen ehkäisemiseksi ja puututaan järjestelmän ulkopuoliseen rahapelien saatavuuteen yksinoikeusjärjestelmän toimintaedellytysten turvaamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Tavoitteena on parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta ja varmistaa, että rahapeliongelmat tunnistetaan ja otetaan puheeksi entistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ohjelmalla vähennetään rahapeliongelmaan liittyvää kielteistä leimaa ja vaikutetaan rahapelaamiseen kohdistuviin asenteisiin. Lisäksi ehkäistään ja vähennetään peliriippuvuuteen liittyvää itsetuhoisuutta sekä ylivelkaantumista.

Ohjelmassa kiinnitetään huomiota digitalisoitumiseen. Tavoitteena on edistää raha- ja digipelaamisen yhdyspintojen tunnistamista, ehkäistä ja vähentää rahapelaamisen haittoja digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida haittojen ehkäisyn ja vähentämisen muutostarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ohjelman toimeenpanoa varten valmistellaan toimeenpanosuunnitelma 

Ohjelmalle laaditaan toimeenpanosuunnitelma vaiheitta vuoden 2023 loppuun mennessä. Toimeenpanosuunnitelman laatimisesta vastaa ohjausryhmä, jonka jäsenet tulevat sosiaali- ja terveysministeriöstä, sisäministeriöstä, valtioneuvoston kansliasta, Poliisihallituksen arpajaishallinnosta ja Terveyden sekä hyvinvoinnin laitokselta.

Sisältöä valmistellaan erillisissä kokonaisuuksissa yhdessä toimijakentän kanssa. Ohjelman kokonaisuudet ovat

  1. Tehokkaasti haittoja ehkäisevä rahapelijärjestelmä,
  2. Ehkäisevä työ ja palvelut sekä
  3. Tietopohja ja indikaattorit.

Ohjelmassa viedään eteenpäin rahapeli- ja digipelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen integraatiota.

Ohjausryhmä arvioi ohjelman toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista

STM:n asettama ohjausryhmä seuraa ja arvioi rahapelipoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Ohjausryhmän tehtävänä on nimetä toimeenpanosuunnitelmaa laativat alajaostot, seurata ja ohjata toimeenpanosuunnitelman laatimista ja sovittaa yhteen sisällölliset kokonaisuudet sekä seurata ohjausryhmän toimikaudella tapahtuvaa ohjelman toimeenpanoa.

Ohjausryhmä arvioi kehittyvän tietopohjan avulla sitä, miten rahapelijärjestelmän kehittämistoimet toteutuvat haittojen ehkäisyn näkökulmasta ja tekee esityksiä uusista ohjelman mukaisista kehittämistoimista. 

Lisätietoja

Mari Pajula, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163040   Sähköpostiosoite: