FI SV

Vammaispolitiikka

Vammaispolitiikka - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö koordinoi vammaispolitiikkaa. Sen toteuttaminen on kuitenkin kaikkien hallinnonalojen vastuulla.

Vammaispolitiikan periaatteina ovat vammaisten henkilöiden oikeus

 • yhdenvertaisuuteen
 • osallisuuteen ja syrjimättömyyteen
 • tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin.

Suomen vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO 2010-2015) linjaa vammaispolitiikan konkreettiset toimenpiteet. Ohjelman päätavoitteena on, että koko yhteiskunta sitoutuu vammaisten henkilöiden oikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Ohjelman tavoitteet ovat:

 • YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointi ja sen edellyttämät säädösmuutokset
 • vammaisten henkilöiden sosioekonomisen aseman parantaminen ja köyhyyden torjunta
 • erityispalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadun varmistaminen maan eri puolilla 
 • yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen vahvistaminen ja lisääminen
 • vammaistutkimuksen vahvistaminen, tietopohjan lisääminen sekä laadukkaiden ja monipuolisten menetelmien kehittäminen vammaispolitiikan toteuttamisen ja seurannan tueksi.
   
 • Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Suomen vammaispoliittinen ohjelma Vampo 2010 - 2015 (STM:n julkaisuja 2010:4)

Vammaisneuvosto edistää vammaisten oikeuksia

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii Valtakunnallinen vammaisneuvosto. Sen tehtävänä on edistää vammaisten henkilöiden oikeuksia sekä vammaisjärjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä. 

Vammaisten palvelujen kehittäminen ja toimeentulon turvaaminen

STM vastaa myös vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisestä sekä toimeentulon turvaamisesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) edistää tutkimus- ja kehittämistyöllään vammaisten ihmisten itsenäistä selviytymistä ja kehittää palveluita. 

Vammaispolitiikan lähtökohtana perus- ja ihmisoikeudet

Vammaispolitiikan lähtökohtana ovat perus- ja ihmisoikeudet. Vammaisten henkilöiden syrjimättömyys on kirjattu Suomen perustuslakiin. Suomi on myös sitoutunut YK:n ja Euroopan unionin jäsenvaltiona edistämään kaikille avointa yhteiskuntaa.

Maailmanlaajuisesti vammaisten henkilöiden oikeuksia edistää YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan.

Sopimuksen allekirjoittaneet sitoutuvat varmistamaan kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysimääräisen toteutumisen kaikille vammaisille henkilöille.

Ulkoasianministeriön vetämä poikkihallinnollinen työryhmä selvittää yleissopimuksen ratifioinnin edellytyksiä ja laatii mietinnön, joka sisältää ehdotuksen hallituksen esitykseksi.

EU:n vammaisstrategia ja Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohje

Euroopan unionin vammaisstrategian päätavoitteena on lisätä vammaisten toimintamahdollisuuksia.

Euroopan neuvoston vammaispoliittisen toimintaohjelman tavoitteena on vammaisten kansalaisten ihmisoikeuksien edistäminen ja heidän elämänlaatunsa kohentaminen Euroopassa. 

Lisätietoja