FI SV EN

Työttömyysturva

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työttömyysturvaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta.

Työttömän työnhakijan perustoimeentulo turvataan työttömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella. Työttömyyspäiväraha maksetaan joko peruspäivärahana tai ansiopäivärahana.

Suomen työttömyysturva järjestelmän ja yksilön tasolla tiivistetysti:

Avaa suurempi versio klikkaamalla kuvaa.
Tulostusversion saat tästä.

Työtön voi saada peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa

Työtön työnhakija voi saada joko Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työttömyyskassan jäsenilleen maksamaa ansiopäivärahaa. Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa maksetaan muutoin samoin perustein, mutta ansiopäiväraha edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä.

Työttömyyspäivärahaa saa 17 - 64-vuotias työtön, joka

  • asuu Suomessa
  • ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
  • hakee kokoaikatyötä
  • on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä
  • täyttää työssäoloehdon (ollut työssä 26 viikkoa edellisen 28 kuukauden aikana).

Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun henkilö on työttömäksi jouduttuaan ollut työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana yhteensä viisi työpäivää.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 500 työttömyyspäivältä. Ikääntyneille työttömille voidaan työttömyyspäivärahaa maksaa sen jälkeenkin niin sanotuilta lisäpäiviltä. Lisäpäiväoikeus syntyy, jos

  • vuosina 1950-1954 syntynyt työtön täyttää 59 vuotta ennen 500 työttömyyspäivän täyttymistä
  • vuosina 1955-1956 syntynyt työtön täyttää 60 vuotta ennen 500 työttömyyspäivän täyttymistä
  • vuonna 1957 tai sen jälkeen syntynyt työtön täyttää 61 vuotta ennen 500 työttömyyspäivän täyttymistä.

Jos lisäpäiväoikeuden ehdot eivät täyty, TE-toimistolla on velvollisuus järjestää 57 vuotta täyttäneelle työttömälle työtä tai opiskelua niin, että päivärahaoikeus säilyy eläkeikään asti.

Jos työtön työnhakija on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan tai hän ei täytä työttömyysturvan työssäoloehtoa, hänelle voidaan maksaa työmarkkinatukea.

Soviteltu työttömyysetuus

Jos henkilö käy työttömyysaikana satunnaisesti tai osa-aikaisesti työssä, palkka sovitellaan päivärahan tai työmarkkinatuen kanssa. Korkeintaan 300 euron kuukausiansiot (nk. suojaosa) eivät vaikuta työttömyysetuuteen lainkaan. Jos palkkaa kertyy yli 300 euroa kuukaudessa, ylimenevästä osasta puolet vähennetään työttömyysetuudesta.

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Ansiopäivärahaa haetaan siltä työttömyyskassalta, jonka jäsen työtön on. Tietoa ansiopäivärahasta löytyy oman työttömyyskassan sivuilta ja Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestön sivuilta. Peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea haetaan Kelalta, joka myös maksaa etuudet.

Työttömyysetuuspäätöksistä valittaminen

Työttömyysetuuksia koskevassa päätöksessä kerrotaan aina, miten siihen voi hakea muutosta. Sekä Kelan että työttömyyskassan antamaan päätökseen voi hakea muutosta Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, muistutuksia tai valituksia.

Lisätietoja